درونى سازى و روش و گرايش

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

روش هاى گرايشى درونى سازى ارزش هاى اخلاق اجتماعى در قرآن

سال بيست و چهارم ـ شماره 215 (ويژه تعليم و تربيت ارزش ها)

احمد توكلى / كارشناس ارشد علوم تربيتى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره             vandishi@gmail.com

محمدجواد زارعان / استاديار جامعه المصطفى العالميه                   mjzarean@gmail.com

دريافت: 11/7/93               پذيرش: 19/5/94

 

چكيده

بخش مهمى از قلمرو علمى تعليم و تربيت ارزش ها، انتقال و درونى سازى ارزش هاى حاكم بر جامعه و مبتنى بر فرهنگ جامعه در افراد آن جامعه مى باشد. اين مهم اگرچه در فرهنگ اسلامى نيز موردنظر سياست گذاران و متوليان امر است، اما با توجه به اين نكته كه به رغم وجود مواد و مطالب فراوان در منابع اسلامى، در مقام عمل و تحقق بيرونى اهداف مستند علمى، با مشكلات جدى روبه رو هستيم و همچنين با توجه به شرايط جامعه معاصر اسلامى، ضرورى مى نمايد كه عالمان و دست اندركاران امر تربيت درصدد عملياتى كاربردى تر بوده و راه هاى حل مشكل در مقام عمل را ارائه دهند. بررسى اين نكته كه قرآن در درونى سازى ارزش هاى اخلاق اجتماعى، چه روش هايى را در ساحت گرايش به كار برده و يا توصيه كرده است، موضوعى است كه اين مقاله درصدد بيان آن است. مقاله حاضر با شيوه توصيفى ـ تحليلى، اين روش ها را در قرآن مورد مطالعه قرار مى دهد. روش هاى به دست آمده عبارتند از: روش موعظه، روش تحريك عواطف، روش تحريك ايمان، روش تبشير و تشويق، روش تنبيه.

 

كليدواژه ها: ارزش اخلاقى، اجتماع، ارزش اخلاق اجتماعى، درونى سازى و روش و گرايش.

Marifat____________________________________________________________ Vol. 24, No 8, Aban 1394

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
215
شماره صفحه: 
45
محتوای تغذیه