حمزه على بهرامى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ارزيابى تحليلى و تطبيقى ادله و مستندات زيارت قبور توسط زناناز منظر مذاهب اسلامى و وهابيان با تأكيد بر آراء ابن تيميه

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى مرداد 1395

حمزه على بهرامى / استاديار و عضو هيئت علمى دانشگاه اصفهان                   bahrame1918@gmail.com

دريافت: 2/12/94               پذيرش: 29/3/95

 

چكيده

يكى از تحولات معاصر رشد بى رويه گروه هاى تندرو سلفى و تكفيرى به ظاهر مسلمان، با نام «وهابى» يا «داعشى» است. زن در عقيده اين گروه، جايگاهى سخيف و غالبا محروم از حقوقى مساوى با مردان دارد. متأسفانه سلفى ها عقايد خود را به نام «توحيد محض» و اسلام راستين، و عقايد ساير مسلمانان و مخالفان خود را بدعت و شرك و كفر معرفى مى كنند. يكى از مظاهر و مصاديق اين ظلم و انحراف، ممنوع و حرام بودن زنان از زيارت قبور و تشييع جنازه است. برجسته ترين رهبر فكرى و مبدع عقايد اين فرقه، ابن تيميه مى باشد. اين مقاله با مطالعه اى اسنادى، تحليلى و تطبيقى در منابع ابن تيميه و اهل سنت، به دنبال كشف واقعى حكم زيارت قبور توسط زنان در قرآن، سنت و سيره سلف است.

     بر همين اساس، پس از توصيف و ارزيابى ديدگاه و مستندات ابن تيميه و سامان دهى ادله و مستندات جواز زيارت قبور توسط زنان و ديدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت، در پايان، به اين نتيجه مى رسد كه ضمن ضعيف و غيرقابل استناد بودن ادله ابن تيميه و پيروان او، ادله فراوانى مبنى بر جواز زيارت قبور زنان وجود دارد.

 

كليدواژه ها: زيارت قبور، زنان، ابن تيميه، اهل سنت.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
224
شماره صفحه: 
59

نگاهى به اعتقاد وهابيان در باب تبرك از منظر قرآن و سنت

سال بيست و چهارم ـ شماره 217 (ويژه كلام)

حمزه على بهرامى / استاديار و عضو هيئت علمى دانشگاه اصفهان                    bahrame1918@gmail.com

على تقوى / استاديار و عضو هيئت علمى دانشگاه اصفهان                 a.taghavi@ahl.ui.ac.ir

دريافت: 25/11/93               پذيرش: 2/6/94

چكيده

«تبرك» به مقامات و مشاهد شريفه، همچنين تبرك به آثار و قبور انبيا و اوليا يكى از مسائل مهم توحيد عملى است. كليت و اصل تبرك محل اجماع و توافق مسلمانان است. اصل تبرك تاكنون از سوى كسى انكار نشده است، اما با ظهور فرقه اى سلفى ـ تكفيرى به نام «وهابيان»، به تبعيت از افكار ابن تيميه، شاهد انكار رفتار مسلمانان، به ويژه شيعيان، در تبرك به مشاهد شريفه و مقابر انبيا هستيم. نتيجه عملى ديدگاه وهابيان تكفير مسلمانان و درنتيجه، تخريب مشاهد و مقابر ائمه و اولياست. سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه آيا ديدگاه وهابيان مستند شرعى دارد؟ اين تحقيق با هدف بررسى عقيده وهابيان و ارزيابى آن با قرآن، سنت و سيره صحابه با روشى تطبيقى ـ تحليلى شكل گرفته است. در اين بررسى مشخص شده كه تبرك مبناى قرآنى و روايى دارد. صحابه پيامبر هم علاوه بر اينكه در حيات آن حضرت به آثار ايشان تبرك مى جستند و پيامبر هم اين رفتار آنها را تأييد مى كردند، همچنين پس از رحلت پيامبر، به آثار ايشان متبرك مى شدند. اين تحقيق نشان مى دهد كه اولاً، مبناى ديدگاه وهابيان و ابن تيميه برداشت نادرست از منابع است. ثانيا، فتاواى آنها در مقابل قرآن و سنت و سيره صحابه و بزرگان چهار مذهب اهل سنت قرار دارد.

 

كليدواژه ها: تبرك، اهل سنت، وهابيون، ابن تيميه، قرآن، سنت، سيره صحابه.

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
217
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه