سيدمحمدكاظم رجايى

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش موقوفات اصفهان در تكافل اجتماعىبا تأكيد بر توانمندسازى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى بهمن 1394

مجتبى شيخى ده آبادى / دانشجوى دكترى اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

msheikhy97@chmail.ir

سيدمحمدكاظم رجايى / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                     smk_rajaee@yahoo.com

دريافت: 17/10/93               پذيرش: 19/7/94

 

چكيده

وقف داراى كاركردهاى مختلفى از جمله تكافل اجتماعى نيازمندان است و به منزله ابزارى كارآمد براى توانمندسازى و كاهش بار تكافل اجتماعى، قابليت توانمندسازى و پوشش بخش قابل توجهى از نيازهاى نيازمندان را دارد. نقش وقف در تكافل در چهار محور مذكور به نحو مؤثرى قابل ارتقاست.

     اين تحقيق با روش توصيفى ـ تحليلى درصدد تبيين چگونگى نقش موقوفات شهر اصفهان در تكافل اجتماعى و شناخت كاستى ها و مزيت هاى موقوفات تكافلى اين شهر است.

     مطالعه تاريخ اصفهان نشان مى دهد كه سهم موقوفات تكافلى توانمندساز در تاريخ اين شهر قابل توجه بوده است. نيات وقف در اصفهان از گستردگى در زمينه هاى مختلف حكايت دارد. آمار موجود نيز بيانگر اهميت اوقاف تكافلى در نزد واقفان بوده و همچنين بررسى نيازهاى فعلى جامعه در بخش تكافل، كمبود ويژه اى را در زمينه اشتغال و درمان نشان مى دهد.

 

كليدواژه ها: وقف، تكافل اجتماعى، توانمندسازى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
218
شماره صفحه: 
79

اصول حاكم بر اختيارات حاكم اسلامى در توزيع منابع طبيعى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى بهمن 1394

روح اللّه ملايى / كارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره              rumol@gmail.com

سيدمحمدكاظم رجايى / دانشيار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                      smk_rajaee@yahoo.com

دريافت: 11/11/93               پذيرش: 29/10/94

 

چكيده

حكومت ها براى انجام وظايف خود، ثروت ها و منابعِ درآمدزايى در اختيار دارند كه منابع طبيعى از جمله آنهاست. حكومت اسلامى نيز بخشى از ثروت و درآمدِ خود را از طريق منابع طبيعى كسب مى كند. منابع طبيعى در يك تقسيم بندى، به سه بخش كلى تقسيم مى شود: 1. انفال كه تحت مالكيت حكومت اسلامى قرار دارد؛ 2. زمين هاى مفتوحه العنوة كه اگرچه به عموم مسلمانان تعلق دارد، ولى حاكم اسلامى مى تواند بر نحوه توزيع و استفاده از آنها دخالت نمايد؛ 3. مباحات عامه كه با وجود نداشتن مالك خاص، در صورت تزاحم بين استفاده كنندگان، حاكم اسلامى بر نحوه توزيع آنها نظارت مى كند.

     حال با توجه به اينكه تصميم گيرى درباره بخش عمده اى از منابع طبيعى، بر عهده حاكم اسلامى مى باشد، اين پرسش مطرح مى شود كه آيا اقدامات حاكم اسلامى در تصرف مالكانه، دخالت و يا نظارت بر ميزان و نحوه توزيعِ اين ثروت عظيم و درآمدهاى حاصل از آن، بدون حد و مرز است يا اينكه اصول و ضوابطى بر آن حاكم است؟ اين مقاله با روش تحليلى ـ توصيفى به دنبال «اصول حاكم بر اختياراتِ حاكم اسلامى در توزيع منابع طبيعى» مى باشد. نتيجه اين نوشتار نشان مى دهد كه اصولى همچون رعايت مصالح مسلمين، عدالت، كارايى و حفظ محيط زيست، تحديدكننده اختيارات حاكم اسلامى در توزيع منابع طبيعى مى باشند.

 

كليدواژه ها: اختيارات حاكم، توزيع منابع طبيعى، عدالت، كارايى، محيط زيست.


 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
218
شماره صفحه: 
47
محتوای تغذیه