تكفير

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تكفير در انديشه كلامى ابوالثناء آلوسى با محوريت تطبيق رويكرد وى بر جريان فكرى سلفيه

سال بيست و ششم ـ شماره 234 (ويژه كلام)

حميد ايماندار / دانشجوى دكترى علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسى مشهد            hamidimandar@yahoo.com

حسن زرنوشه فراهانى / دكترى علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسى مشهد           zafar_211@yahoo.com

دريافت: 3/5/95               پذيرش: 19/11/95

چكيده

مفهوم شناسى منحصر به فرد «سلفيه جهادى» از مفهوم «تكفير» و سعى در توسعه مصاديق آن، ريشه در تفسير خاص از مفاهيم «ايمان»، «كفر» و مسائل مطرح در ذيل آنها دارد. يكى از مهم ترين تلاش هاى سلفيه در تقويت آراء افراطى شان، سعى در انتساب آراء اين جريان به علماى بزرگ اهل سنت همچون ابوالثناء آلوسى است. ليكن با تطبيق منهج آلوسى بر مبانى سلفيه در مسئله «تكفير»، تضاد اصولى وى با اين جريان آشكار مى گردد. آلوسى بر خلاف سلفيه و در موافقت با مكتب كلامى اشاعره، مفهوم «ايمان» را به «نفس تصديق» معنا كرده و زيادت و نقصان ايمان را نيز به تصديق نسبت مى دهد. وى در ادامه مخالفت با جريان سلفى گرى، جزئيت عمل در تحقق اصل ايمان را انكار كرده و فرعيت اعمال در مفهوم «ايمان» را عين باور سلف صالح معرفى نموده است. وى به شدت از توسعه مصاديق «تكفير» در بين علماى اهل سنت انتقاد كرده، و تلاش دارد تفاسير تكفيرى ارائه شده از آيات را توجيه كند. آلوسى در جهت تأييد روش ضدتكفيرى خود، اصل «عذر به جهل» و «تأويل» را با معرفى شروط و موانع آن مى پذيرد. تمييز دادن بين تكفير «معين» و «مطلق» و تقسيم «كفر» به دو نوع كفر «اعتقادى» و «عملى» را مى توان نمادهاى ديگرى از تضاد آلوسى با سلفيه در حوزه تنقيح مفهوم «تكفير» برشمرد. مقاله حاضر با روش تحليلى ـ توصيفى به موضوع مى پردازد.

 

كليدواژه ها: آلوسى، سلفيه، تكفير، ايمان، كفر، بررسى تطبيقى.

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
234
شماره صفحه: 
83

تكفير در روايات شيعه؛ حقيقت يا تهمت؟!

سال بيست و ششم ـ شماره 234 (ويژه كلام)

محمدعلى جابرى اربابى / كارشناس ارشد دين شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره             ma1363jaberi@gmail.com

دريافت: 11/6/95               پذيرش: 25/12/95

 

چكيده

تكفير از آن دست مسائلى است كه هيچ گاه از ميان امت اسلامى رخت برنبسته است. در اين ميان، گاه و بيگاه مكتب تشيع هم متهم به تكفيرى بودن گرديده است. از جمله كسانى كه به صورت منظم و در قالب يك كتاب اين اتهام را بر شيعه وارد ساخته، عبدالملك شافعى است. براى بررسى تأثيرهاى مخرب اين اتهام بر سيماى مكتب تشيع در ميان اهل سنت و نيز نقش تخريبى آن در وحدت امت اسلام، اين پژوهش صورت گرفته است. اين پژوهش با روش توصيفى ـ تحليلى، به سراغ روايات محل استناد رفته و با دسته بندى آنها نشان داده كه تنها عده قليلى از منتسبان اهل سنت (نواصب) از نظرگاه شيعه، خارج از اسلام دانسته شده اند و عامه اهل سنت از نظر شيعيان مسلمان هستند.

 

كليدواژه ها: اسلام، شيعه، اهل بيت عليهم السلام، تكفير، اهل سنت.

 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
234
شماره صفحه: 
67

نگاهى انتقادى به مواجهه غزالى با فلسفه

سال بيست و پنجم ـ شماره 221 (ويژه فلسفه)

فرومن حيدرنژاد / كارشناس ارشد تفسير قرآن و عضو هيئت علمى دانشگاه پيام نور لرستان           frooman114@yahoo.com

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
221
شماره صفحه: 
63
محتوای تغذیه