محمدرضا اسدي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ترجمه و نقد بخش مربوط به جهاد اسلامي از مقالة «دين، خشونت و جنگ‌هاي مقدس» نوشتة هانس كونگ

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

محمدرضا اسدي / دانش‌پژوه دكتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    reza.shaer@gmail.com
دريافت: 03/08/97                    پذيرش: 22/01/98
چكيده
ارتباط دين با جنگ‌هاي رخ‌داده يا در حال وقوع در جهان، مسئله‌اي است كه امروزه به موضوع مورد گفت‌وگو ميان افراد تبديل شده و بعضي از انديشمندان حوزة دين را به اظهارنظر در اين‌باره واداشته است. مقاله‌اي از هانس‌کونگ، استاد برجستة الهیات کلیسایی، منتشر شده كه همين مسئله با محوريت سه دين توحيدي يهوديت، مسيحيت و اسلام در آن مورد بررسي قرار گرفته است. اما ازآنجاكه بخش زيادي از اين مقاله، مربوط به بحث جهاد در اسلام مي‌شود و او به عنوان فردي غيرمسلمان، در اين زمينه اظهارنظرهايي كرده است، به نظر مي‌رسد ارزيابي سخنان او ضروري باشد. نوشتة پيش‌رو، با هدف حفظ حقيقت اسلام و ارائة سيماي اصيل آموزه‌هاي آن، به بازنگري مقالة كونگ با روش تحليلي ـ انتقادي پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه مقاله او به‌رغم داشتن جنبه‌هايي مثبت، با نكات منفي قابل‌توجهي در معرفي اين آموزة مهم اسلامي درآميخته است.
كليدواژه‌ها: اديان، جنگ مقدس، جهاد، اسلام، خشونت، هانس كونگ.
 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
260
شماره صفحه: 
67

مراتب اخلاقي هندوئيسم؛ چالش‌ها و الگوي صحيح از منظر اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 249 (ويژة اديان)

محمدرضا اسدي / دانش‌پژوه دكتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    reza.shaer@gmail.com 
دريافت: 15/12/96                    پذيرش: 26/2/97
چكيده
اخلاق، سامانه‌اي است كه بر پيروان خود حاكم مي‌شود و رفتارهاي آنان را در مسيري خاص هدايت مي‌كند. اما اين‌ مسئله كه آيا دستورات اخلاقي، نسبت به جنسيت‌ها، اقشار و سنين مختلف، ثابت است يا متغير، و در صورت متغير بودن، وظيفة هر گروه چيست، موضوعي اختلافي در ميان اديان است. هندوئيسم، با تعيين مراتبي با عنوان اصول آشرمه، اخلاق را داراي مراتبي دانسته، براي هر مرتبه، گروه‌هايي را با وظايفي خاص معرفي مي‌كند. اين مقاله درصدد است با بررسي تحليلي اين آموزة هندويي، آن را از منظر خود هندوئيسم و آن‌گاه از ديدگاه اسلام، مورد ارزيابي قرار داده، سپس الگويي صحيح را در اين زمينه ارائه نماید. یافته‌های پژوهشی حاکی از این است كه مراتب هندويي با چالش‌هاي درون‌آييني و برون‌آييني جدي روبه‌رو بوده، نظر صحيح، كلي و ثابت بودن اصول اخلاقي براي همگان، در همة زمان‌ها و مكان‌ها است؛ اصولي كه البته نسبت به توان و ظرفيت افراد، شدت و ضعف دارد و افراد به تناسب ظرفيت‌هاي خود، مي‌توانند آنها را به اجرا بگذارند.
كليدواژه‌ها: هندوئيسم، اصول آشرمه، ونپرسته، سانياسي، مراتب اخلاقي، اسلام، رهبانيت.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
249
شماره صفحه: 
59
محتوای تغذیه