منكران معاد

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ترديدناپذير بودن معاد از منظر قرآن

سال بيست و پنجم ـ شماره 225 (ويژه كلام)

على‏ محمد قاسمى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏ سره                         qasemi@qabas.net

 

دريافت: 28/8/94               پذيرش: 19/2/95

 

چكيده

معاد يكى از مهم‏ ترين اصول اعتقادى است كه بيشترين آيات قرآنى را پس از توحيد به خوداختصاص داده و اين حاكى از اهميت فوق‏ العاده ايمان به معاد است. چنين ايمانى ضامن اجراىقوانين الهى است. ازآنجاكه ايجاد شبهه و تضعيف باورهاى دينى مردم به‏ منزله تلاش براى درهمشكستن يكى از اركان مهم دين است، لازم مى‏ نمايد تا در زمينه تقويت بنيه اعتقادى جوانان،هرچند مختصر، بداهت و ترديدناپذير بودن معاد با روشى قرآنى و از خود قرآن، بررسى و تبيينشود. قرآن كريم گاهى معاد را امرى ترديدناپذير مى‏ داند و گاهى در پاسخ به بهانه‏ گيرى‏ ها وواكنش‏ هاى منفى منكران معاد، با بيان و پاسخى روشن، معاد را بديهى مى‏ داند. در اين تحقيق،ضمن استخراج عناوين مربوط از قرآن، آياتى هم كه حاكى از آن عناوين است، به شيوه‏ اى مطلوب ونو، تنظيم و دسته‏ بندى شده و علاوه بر استفاده از بيانات مفسران، به نقد و بررسى برخى نظرياتآنان نيز پرداخته شده است.

 

كليدواژه‏ ها: معاد، قيامت، شك، ريب، شبهات، منكران معاد.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
225
شماره صفحه: 
31

پيامدهاى انكار معاد در قرآن

سال بيست و پنجم ـ شماره 222 (ويژه علوم قرآنى)

على محمد قاسمى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره qasemi@qabas.net

دريافت: 18/1/94               پذيرش: 15/10/94

چكيده

پس از توحيد، بيشترين آيات قرآنى مربوط به موضوع «معاد» است، تا جايى كه گفته شده بيش از يك سوم آيات درباره جهان پس از مرگ بوده و بسيارى از آنها بيانگر آثار ايمان يا پيامدهاى انكار معاد هستند؛ زيرا ايمان به معاد ضامن اجراى قوانين الهى و زمينه ساز نيل آدمى به كمال نهايى و سعادت ابدى است و اين خود به نحوى گوياى اهميت ايمان به معاد و لزوم توجه به آن است. مقاله حاضر با روش تحليلى ـ توصيفى در يك بررسى قرآنى، در باب پيامدهاى انكار معاد به تبيين اين موضوع مى پردازد كه ايمان نداشتن به معاد چگونه تأثيرى بر سرنوشت آدمى دارد. آيا پيامدهاى انكار معاد تنها در زندگى اخروى انسان نمودار مى شود يا زندگى دنيوى او را هم تحت تأثير قرار خواهد داد؟ در اين نوشتار، سعى بر آن است تا حقايق مزبور از طريق آيات قرآنى فحص و بررسى گشته و طرحى نو در اين زمينه ارائه گردد.

 

كليدواژه ها: پيامدها، آثار، انكار معاد، منكران معاد، عدم ايمان به معاد.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
222
شماره صفحه: 
99
محتوای تغذیه