مهدى مردانى (گلستانى)

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اميرمؤمنان على عليه السلام و نرمش قهرمانانهمبانى، زمينه ها، ويژگى ها

سال بيست و پنجم ـ شماره 231 (ويژه جامعه شناسى)

 

مهدى سميعى / كارشناس ارشد علوم و معارف نهج البلاغه دانشگاه قرآن و حديث      safiresadegh1010@gmail.com

مهدى مردانى (گلستانى) / عضو هيئت علمى دانشگاه قرآن و حديث       mardani.m@qhu.ac.ir

دريافت: 19/4/95               پذيرش: 22/10/95

 

چكيده

«نرمش قهرمانانه» از تعابيرى است كه تحت تأثير كاربست مقام معظم رهبرى، بسامد فراوانى در ادبيات سياسى معاصر پيدا كرده است. اين مقاله كوشيده است تا به اين پرسش محورى پاسخ دهد كه آيا مى توان با بررسى متون دينى و ريشه يابى اين اصطلاح در سخن و سيره اميرمؤمنان عليه السلام، آن را تعبيرى بر پايه مبانى اسلامى قلمداد نمود و براى آن خاستگاه دينى قايل شد؟ يافته هاى اين پژوهش كه به روش اكتشافى و با تحليل سيره سياسى اميرمؤمنان عليه السلام در تعامل با مخالفان به ويژه در دوران پنج ساله حكومت به دست آمده است نشان مى دهد كه اميرمؤمنان عليه السلام به مفاد اين تعبير باور داشته و از آن در موقعيت هاى مختلف بهره برده است. چنان كه پايدارى در اصول و مداراى در عمل دو ويژگى مهم نرمش قهرمانانه است كه بر پايه دو مبناى عزت مدارى و ارزش مدارى استوار گرديده و در بستر امورى همچون عدم همراهى مردم، عدم حمايت نخبگان و دودستگى شكل گرفته است.

 

كليدواژه ها: تاكتيك نرمش قهرمانانه، انديشه اميرمؤمنان على عليه السلام، سيره اجتماعى اميرمؤمنان عليه السلام، ادبيات سياسى امام على عليه السلام.


 

سال انتشار: 
1
شماره مجله: 
231
شماره صفحه: 
15

آثار تربيتى تاريخ از نگاه نهج البلاغه

سال بيست و پنجم ـ شماره 223 (ويژه علوم تربيتى)

مهدى مردانى (گلستانى) / عضو هيئت علمى دانشگاه قرآن و حديث                  Mardani.m@qhu.ac.ir

سميه عابدى / كارشناس ارشد علوم حديث گرايش نهج البلاغه دانشگاه قرآن و حديث              sobhzohour14@gmail.com

دريافت: 7/9/94               پذيرش: 29/2/95

چكيده

يكى از حوزه هاى مطالعاتى نهج البلاغه كه به تفكر در آن بسيار تأكيد شده، تاريخ است كه با توجه به شأن هدايتگرى اميرمؤمنان على عليه السلاممى تواند يكى از روش هاى تربيتى ايشان به شمار آيد. از نگاه نهج البلاغه، تاريخ يكى از منابع غنى تربيت در اسلام است كه هدف از مطالعه آن تصديق عملى يعنى تربيت در سايه توجه به حقايق گذشتگان است. اين مقاله با رويكرد اكتشافى ـ تحليلى كوشيده است تا با بررسى سخنان اميرمؤمنان عليه السلام در نهج البلاغه، آثار تربيتى مطالعه تاريخ را كشف نمايد، به علل تأثيرگذارى تاريخ در زندگى و نحوه تأثيرپذيرى صحيح از تاريخ بپردازد و رابطه تاريخ با تربيت را تبيين نمايد. نتيجه اين پژوهش كه با كشف، تحليل و اثبات آثار تربيتى مطالعه تاريخ به دست آمده است، نشان مى دهد كه مطالعه تاريخ آثارى همچون پرورش فكرى و عقلانى، بيدارى از غفلت، مرگ آگاهى، تقوا، اخلاق عملى، حيا، زهد، محاسبه، ارائه الگوهاى نمونه خواهد داشت.

 

كليدواژه ها: تأثيرگذارى تاريخ، نتايج تربيتى تاريخ، تاريخ و تربيت، تاريخ در نهج البلاغه، اهميت تاريخ.

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
223
شماره صفحه: 
95
محتوای تغذیه