مردم سالارى اسلامى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جايگاه و انحاى مشاركت سياسى در مردم سالارى اسلامى

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

مهدى قربانى / دانشجوى دكترى علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره        mqorbani60@yahoo.com

دريافت: 19/5/94               پذيرش: 12/11/94

 

چكيده

مشاركت سياسى، به دليل نقش بى بديل آن در فرايند اداره جامعه سياسى، از عناصر اصلى در مردم سالارى  به شمار مى آيد. منظور از مشاركت سياسى، مشاركتى است كه حاكى از تصميم خردمندانه، آگاهانه و داوطلبانه  فرد يا گروهى براى انتخاب امرى است كه تأمين كننده منافع فردى يا گروهى است، مصاديق اين نوع مشاركت  سياسى به صورت مشاركت در حزب سياسى، رأى دادن، نامزد مناصب مختلف شدن، جايگزينى مقامات  رژيم، مخالفت با نظام سياسى به طرق قانونى و نهادينه متجلى مى شود.

     تأمل در ابعاد مختلف نظريه مردم سالارى دينى گوياى اين نكته است كه مشاركت سياسى جايگاه بسيار  مهمى در اين نظريه دارد. انحاء مختلف مشاركت سياسى در مردم سالارى دينى مورد توجه قرار گرفته است.  انتخاب كردن، انتخاب شدن، نظارت و انتقاد و نهايت مخالفت كردن مواردى هستند كه ضمن بيان انحاء  مشاركت سياسى، جايگاه برجسته آن را نيز در نظريه مردم سالارى دينى نشان مى دهد. در اين نوشتار از روش  توصيفى ـ تحليلى استفاده خواهد شد.

 

كليدواژه ها: مردم سالارى، مردم سالارى اسلامى، مشاركت سياسى.

 

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
81

نظام سياسى مطلوب در فلسفه سياسى مقام معظم رهبرى

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

على اكبر سيلانى / كارشناس ارشد علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره seylani2397@anjumedu.ir

دريافت: 17/3/94               پذيرش: 29/11/94

 

چكيده

مردم سالارى اسلامى، نظام سياسى مطلوب در فلسفه سياسى مقام معظم رهبرى است. ايشان با رويكردهاى  مختلفى از جمله فقه سياسى، كلام سياسى و فلسفه سياسى، اين نظريه را مطرح كرده است. در اين مقاله، با  روشى تحليلى، به تبيين اين نظريه با رويكرد فلسفه سياسى مى پردازيم. هدف اين نوشتار تبيين يكى از  مهم ترين موضوعات فلسفه سياسى توسط مؤثرترين متفكر اسلامى در دوره و زمانى است كه جامعه  اسلامى به شدت نيازمند به آن است. نظريه مردم سالارى اسلامى، با توجه به مبانى برگرفته از شرع مقدس  اسلام، همچون توحيد در خالقيت و مالكيت و علم بى پايان الهى، اداره امور جامعه و حكومت را در عصر  غيبت، امرى الهى مى داند كه مردم يكى از پايه هاى اعمال مشروعيت آن هستند و شاخصه هايى همچون  توجه به تربيت دينى و اخلاقى، خدمت رسانى، پاسخ گويى و توجه به رضايت مردم، دارد. امتياز  مردم سالارى اسلامى كه طى سه دهه كارايى خودش را نشان داده است، اين است كه ضمن برخوردارى از  رأى مردم، وجود ضوابطى همچون علم، عدالت و تدبير را براى مشروعيت حكومت و تأمين سعادت  بشرى، شرط مى داند.

 

كليدواژه ها: اسلام، ولايت، قانون گذارى، مردم سالارى اسلامى، مشروعيت.

 

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
29
محتوای تغذیه