عوامل مؤثر بر تربيت اخلاقى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تبيين چگونگى تربيت اخلاقى در دوره كودكى و عوامل مؤثر بر آنرهيافتى تأملى جهت سامان دهى برنامه هاى تربيتى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

حسن نجفى / دانشجوى دكترى مطالعات برنامه درسى دانشگاه علامه طباطبائى        hnajafih@yahoo.com

محمدحسن محمدى / كارشناس علوم تربيتى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره             mh.mohammadi1368@gmail.com

دريافت: 2/11/95               پذيرش: 29/3/96

 

چكيده

تربيت اخلاقى از مهم ترين ساحت هاى تربيتى است كه به مفهوم ايجاد شناخت و برانگيختن احساس، جهتت ضعيف و اجتناب از رذايل و مراقبت و پرورش هماهنگ فضايل، در راستاى ملكه شدن در عمق وجودى انسانمى باشد. روشن شدن چگونگى تربيت اخلاقى در دوره كودكى و عوامل مؤثر بر آن مى تواند به عنوان رهيافتى تأملى،نقش مهمى در سامان دهى برنامه هاى تربيتى داشته باشد. ازاين رو، اين مقاله با روش پژوهش توصيفى ـ تحليلىتدوين يافته است. يافته هاى پژوهش بيانگر آن است كه تربيت اخلاقى در دوره كودكى ضمن دارا بودن هدف،بهره گيرى از شيوه هاى اثربخش و در نظر گرفتن موانع و مشكلات، بايد در راستاى سه بعد شناختى، عاطفى وعملكردى طراحى و اجرا گردد. البته توجه به عوامل وراثتى و محيطى (خانواده، مدرسه، همسالان، رسانه هاىمجازى و غيرمجازى، شرايط جغرافيايى) از ضروريات اين نظام تربيتى است.

 

كليدواژه ها: دوره كودكى، چگونگى تربيت اخلاقى، عوامل مؤثر بر تربيت اخلاقى، سامان دهى برنامه هاى تربيتى.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه