مهديه‏ سادات مستقيمى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

كاركرد بعد عبادى در سعادت دنيوى از ديدگاه علّامه طباطبائى

سال بيست و سوم ـ شماره 202- مهر 1393

مهديه‏سادات مستقيمى :  استاديار دانشگاه قم.

معظمه شجاع‏الدينى :  كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامى دانشگاه قم.

زهره برقعى  : استاديار دانشگاه قم. z.borghei@yahoo.com

 ادريافت: 20/12/92               پذيرش: 19/5/93

چكيده

اين مقاله از چشم‏انداز فلسفه دين و الهيات كلامى با روش توصيفى ـ تحليلى وارد قلمرو مباحث كاركردهاى دين گرديده و به بررسى نظريه علّامه طباطبائى پيرامون تأثير بعد عبادى دين در سعادت دنيوى انسان پرداخته است. در ابتدا با تبيين كارپايه‏هاى مفهومى و ارائه تعاريف علّامه طباطبائى از معناى «دين»، «سعادت» و «عبادت»، ديدگاه علّامه در اين زمينه تبيين گرديده و به رد نظريات رقيب مبادرت شده است. يكى از اين نظريات رقيب، اصل تأثير دين در سعادت دنيوى را انكار مى ‏نمايد و ديگرى هرچند منكر تأثير دين در سعادت دنيوى نيست، ولى اين تأثير را مربوط به بعد عبادى نمى‏داند. آن‏گاه در اين مقاله وجوه مستقيم و غيرمستقيم كاركرد بعد عبادى دين در سعادت دنيا بيان شده است. تأثير عبادات در خوشبختى دنيايى از طريق تأثير در ارتقاى فردى و اجتماعى، دستيابى به حاجات دنيوى در اثر استجابت دعا، ايجاد بداء، تبديل نقمت‏هاى دنيوى به نعمت‏ها، ايجاد احساس رضايت‏مندى و بهره ‏مندى از لذات ويژه و تأثير مثبت دين در زندگى اجتماعى از زمره اين كاركردهاست.

 

كليدواژه ‏ها: دين، سعادت، عبادت، دنيوى، آرامش و لذت، كاركرد، بداء.

 

سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
202
شماره صفحه: 
87
محتوای تغذیه