شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مدیرمسئول: سیداحمد رهنمائى
سردبیر: ابوالفضل ساجدى
هیئت تحریریه
عباسعلی کدخدائی الیادرانی
محمدرضا جباری
ابوالفضل ساجدی
محسن الویری
محمود رجبى
سیداکبر حسینی قلعه بهمن
مصطفى کریمى
محمد فولادى‏وندا
رحیم میردریکوندى
علیرضا کرمانى
حامد منتظری ‏مقدم
عباسعلى شاملى
مرتضى آقاطهرانى
 
 

شاپا چاپی:         6015-1023

شاپا الكترونيك:         8383-2980

 

متعلق ايمان* آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح ره (ص 5)

نقش نظريه صدرالمتألهين درباره تکامل نفس در تبيين کنش‌هاي انساني عقيل امرالله‌پور/ عسکري سليماني اميري (ص 43)

بررسي فضايل معرفتي از منظر معرفت‌شناسان فضيلت‌گرا عليرضا ثابتي‌‌پور/ مرتضي رضايي (ص 53)