شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مدیرمسئول: سیداحمد رهنمائى
سردبیر: ابوالفضل ساجدى
هیئت تحریریه
عباسعلی کدخدائی الیادرانی
محمدرضا جباری
ابوالفضل ساجدی
محسن الویری
محمود رجبى
سیداکبر حسینی قلعه بهمن
مصطفى کریمى
محمد فولادى‏وندا
رحیم میردریکوندى
علیرضا کرمانى
حامد منتظری ‏مقدم
عباسعلى شاملى
مرتضى آقاطهرانى
 
 

شاپا چاپی:         6015-1023

 

قلمرو و منشأ ارزش‌هاي اخلاقي * آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ص 5)

امانت ‌بودن قدرت در حکومت اسلامي سيدمحمدهادي مقدسي (ص 21)

ماهيت حکومت ديني با نگاهي به قرآن و عهدين حجت احسان‌بخش/ مرتضي صانعي (ص 69)

اصول مردم‌سالاري اسلامي در قرآن و حديث احمد نظري/ پريسا فرهادي/ عليرضا صابريان (ص 81)

نصب الهی ولی‌فقیه مرتضی صانعی/ سعید فتحی (ص 93)