شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مدیرمسئول: سیداحمد رهنمائى
سردبیر: ابوالفضل ساجدى
هیئت تحریریه
عباسعلی کدخدائی الیادرانی
محمدرضا جباری
ابوالفضل ساجدی
محسن الویری
محمود رجبى
سیداکبر حسینی قلعه بهمن
مصطفى کریمى
محمد فولادى‏وندا
رحیم میردریکوندى
علیرضا کرمانى
حامد منتظری ‏مقدم
عباسعلى شاملى
مرتضى آقاطهرانى
 
 

شاپا چاپی:         6015-1023

 

مراتب و انگيزه‌هاي ارزش اخلاقي * آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ص 5)

بررسي تطبيقي تفاوت متن گزارش قرآن و تورات در داستان پيامبران سيدمحمد حاجتي شوركي/ محمدحسين طاهري آكردي (ص 9)

تحليل تاريخي تطبيق‌پذيري سرنخ‌هاي«پولس»‌شناسي در عهد جديد، قرآن کريم و حديث مجيد چهري/ زهره نريماني/ اميرحسين باقري قلعه‌خاني (ص 21)

رابطة قرآن و عهدین با سنت از منظر امامیه و آئین کاتولیک جواد باغبانی آرانی/ مجتبی نوری کوهبنانی (ص 31)

بررسي تحليلي آغاز ورود مسيحيت کاتوليک در آمريکاي لاتين (۱۴۹۲-۱۵۵۱م) سيدمحمدرضا ميريوسفي/ سيدحسن حسيني اميني (ص 75)