مهاجر مهدوي راد

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسي تطبيقي گونه‌هاي دعاي شيعه و كاتوليك

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 249 (ويژة اديان)

مهاجر مهدوی راد / کارشناس ارشد دین‌شناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره    ali1945reza@gmail.com
دريافت: 19/12/96                    پذيرش: 11/4/97
چکیده
پژوهش در مورد دعا و ویژگی‌های آن، از جهت محتوا، جهت صدور و مخاطب آن از جمله کارهای بایسته در دعاپژوهی است که به عنوان گونه‌شناسی دعا مطرح می‌شود. اهمیت دعا در شیعه و کاتولیک و آثار سازنده آن در نیل به سعادت و لزوم پژوهش در زمینه اصناف و گونه‌های آن و اهمیت بحث تطبیقی میان این دو مذهب، نویسنده را بر آن داشت که به بررسی تطبیقی گونه‌‌های دعا از نظر شیعه و کاتولیک و بیان وجوه شباهت و تمایز آنها بپردازد. روش بحث توصیفی‌ ـ تحلیلی است. گونه‌های دعای شیعی و کاتولیک بر اساس صدور، محتوا و مخاطب مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهم‌ترین نتایج این پژوهش، تشابه محتوایی دعای شیعه و کاتولیک در برخی موارد، مانند تجلیل خدا و حاجت‌خواهی، و تمایزی مانند تجلیل توحیدی یا تثلیثی، توسل یا شفاعت است. مخاطب دعای شیعه خداوند و بالتبع و به شکل طولی پیامبر و ائمه هستند، اما دعای کاتولیکی سه وجود ـ خدای پدر، پسر و روح‌القدس ـ را به شکل استقلالی مورد خطاب قرار می‌دهد.
كليدواژه‌ها: گونه‌شناسی، دعا، شیعه، کاتولیک، تثلیث.

 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
249
شماره صفحه: 
25

بررسي تطبيقي تأثير دعا بر گرايش‌هاي متعالي انسان از نظر شيعه و مذهب كاتوليك

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )

مهاجر مهدوی راد / کارشناس ارشد ادیان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
242
شماره صفحه: 
23
محتوای تغذیه