معناشناسى و گستره افضليت امام در انديشه متكلمان

ضمیمهاندازه
5.pdf1.13 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 225 (ويژه كلام)

محمدحسين فارياب / استاديار گروه كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏ سره                        m.faryab@gmail.com

دريافت: 29/10/94               پذيرش: 12/3/95

 

چكيده

در انديشه شيعه و بسيارى از اهل‏ سنت، افضليت امام يكى از شرايط لازم براى امام است. اين مسئله درطول تاريخ اسلام، در كشاكش بحث‏ هاى شيعه و سنى بارها مورد چالش قرار گرفته است. آنچه ايننوشتار به دنبال آن مى‏ باشد، مرورى است بر معناى افضليت در انديشه متكلمان با روش اسنادى. ازسوى ديگر، يكى از مسائل اصلى در بحث افضليت، گستره افضليت امام است كه به حقيقت بيانگرمسئله معناى افضليت است. پس در اين نوشتار معناى افضليت را از ديدگاه متكلمان بررسى مى‏ كنيم كهبيانگر ديدگاه آنها در بحث گستره افضليت نيز به‏ شمار مى‏ رود. بر اساس مهم‏ ترين يافته‏ هاى اين تحقيق،متكلمان اهل‏ سنت كمتر به اين بحث توجه داشته‏ اند و در سوى مقابل، متكلمان شيعى معانى متعددىبراى افضليت ذكر كرده‏ اند.

 

كليدواژه‏ ها: افضليت، معناشناسى، گستره، امام، متكلمان.

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
225
شماره صفحه: 
63