قلمرو و ویژگی‌های علم امام در اندیشۀ کلامی مرحوم کراجکی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf236.05 کیلو بایت

معصومه اسماعیلي / استادیار دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی    masomehesmaeeli@yahoo.com
دريافت: 25/09/99                    پذيرش: 25/01/1400
چکيده
علم امام، گستردگی و ویژگی‌های آن ازجمله مباحث چالشی در تاریخ کلام شیعه امامیه بوده و پاسخ‌های متعددی به مسئله علم امام، ازجمله عدم ضرورت دانش امام به دایرۀ غیب یا ضرورت این علم ارائه شده است. مسئلۀ مقاله حاضر، قلمرو علم امام و ویژگی‌های آن از دیدگاه مرحوم کراجکی است. هدف از پژوهش، پاسخ به این پرسش است که گستردگی دانش امام به دین تا چه حد بوده؟ و آیا قلمرو علم امام در دایرۀ امامت، شامل علوم غیبی نیز هست؟ پاسخ به این پرسش به روش توصیفی ـ تحلیلی ارائه شده است. کراجکی به‌عنوان یکی از متکلمان امامیه منتسب به مکتب بغداد با اتخاذ رویه‌ای میانه، به این مسئله با رویکرد پاسخ به شبهات پرداخته و پاسخ او به‌عنوان متکلم نزدیک به عصر حضور، مهم تلقی مي‌شود. یافته‌های مقاله شامل بررسی ادله کراجکی در ضرورت کمال علمی امام به دین و علم امام به برخی نهان‌ها و امور غیبی با قید لا علی‌الدوام و با ویژگی‌های خاص چون علم شأنی و معصومانه است.
کلیدواژه‌ها: علم امام، قلمرو دانش امام، افضلیت، کراجکی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
282
شماره صفحه: 
31
صفحه شروع مقاله: 
31
صفحه پایان مقاله: 
39