سيدحسين شرف‌الدين

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اخلاق اجتماعي در سبک زندگي مؤمنانه در صحیفة سجادیه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ و دوم، شماره اول، پياپي 304، فروردين 1402، ص 9ـ20
 

نوع مقاله: ترويجي
سيدحسين شرف‌الدينhttp://nashriyat.ir/Article/img/orcid.png/ استاد گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)      sharaf@iki.ac.ir 

شماره صفحه: 
9

نقد نظريه‌هاي جامعه‌شناختي منشأ دين با رويکرد قرآني

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ و يكم، شماره سوم، پياپي 294، خرداد 1401، ص 45ـ58

نوع مقاله: ترويجي
سيدحسين شرف‌الدين / استاد گروه جامعه‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    sharaf@iki.ac.ir 
* عبدالعلي عادلي / دانشجوي دکتري قرآن و علوم اجتماعي جامعة‌المصطفي‌العالميه    adeliabdulali@gmail.com
دريافت: 27/11/1400                    پذيرش: 09/04/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
294
شماره صفحه: 
45

اسلام‌هراسي در رسانه‌هاي مكتوب غربي

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)

عباس عیسی‌زاده / کارشناسی ارشد مدیریت رسانه پردیس فارابی دانشگاه تهران                  a.isazadeh68@gmail.com

سیدحسین شرف‌الدین / دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                                  sharaf@qabas.net

دريافت: 25/11/1395                                                     پذيرش: 11/3/1396

 

چکیده

«اسلام‌هراسی» عبارت است از: «ترس یا تنفر از اسلام، و در نتیجه، ترس و تنفر از همة مسلمانان» که به شکل ساختمند و از طریق ایجاد محرومیت در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، هر روز جلوة بارزتری می‌یابد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشبرد این هدف در غرب، بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و قدرت اثرگذاري شگرف آنهاست. رابطة سیاست رسانه‌ای غرب با جریان اسلام‌هراسی به حدی است که برخی تحلیل‌گران رسانه‌های غربی را منشأ اصلی اسلام‌هراسی می‌دانند. از میان انواع گوناگون رسانه‌ها، حوزة رسانه‌های مکتوب و چاپی، به‌ويژه مطبوعات، زمینة آغازین پژوهشگران براي بررسی «اسلام‌هراسی رسانه‌ای» بوده است. به همین‌روي، پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفي - تحلیلی و بررسی منابع متعدد، ادعای وجود «اسلام‌هراسی در رسانه‌های مکتوب غربی» را واکاوی كند. طی چند دهة اخیر، تحقیقات بسیاری در رابطه با این موضوع انجام شده که بر اساس یافته‌های بيشتر آنها، وجود نوعی تبعیض آشکار و پنهان علیه اسلام و مسلمانان، در نحوة بازنمایی رسانه‌های مکتوب غربی، مسلم و مشهود به نظر مي‌رسد.

كليدواژه‌ها: اسلام‌هراسی، اسلام، غرب، رسانه‌های مکتوب، مطبوعات غربی.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
238
شماره صفحه: 
11
محتوای تغذیه