رويكرد منطقى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقد و بررسى نظريه ديدبانى پيرامون ماهيت فلسفه مضاف

سال بيست و سوم ـ شماره 207 (ويژه فلسفه)

حسن محيطى اردكان[1]

چكيده

بحث از ماهيت و چيستى فلسفه مضاف، يكى از مباحث مطرح در ميان فيلسوفان بوده است. ازآنجاكه خاستگاه اين بحث مغرب زمين است، طبيعى است كه نخست بايد ماهيت فلسفه مضاف را از نگاه آنان مورد كنكاش قرار داد. در يك بررسى، چهار گونه فلسفه مضاف مطرح است: فلسفه هاى مضاف به علوم با رويكرد تاريخى، فلسفه هاى مضاف به علوم با رويكرد منطقى، فلسفه هاى مضاف به حقايق با رويكرد تاريخى و فلسفه هاى مضاف به حقايق با رويكرد منطقى.

افزون بر اين، دو نوع ديگر نيز مطرح است عبارتند از: فلسفه هاى مضاف به علوم با رويكرد تاريخى ـ منطقى و فلسفه هاى مضاف به حقايق با رويكرد تاريخى ـ منطقى.

در اين پژوهش، سعى شده تا با روش توصيفى ـ تحليلى، اين نظريه مورد نقد و بررسى قرار گيرد. حاصل اين تحقيق بيان ابهامات، ناسازگارى ها و نقدهايى است كه صحت و نو بودن اين طرح را مورد سؤال قرار داده است.

 

كليدواژه ها: فلسفه مضاف، علوم، رئوس ثمانيه، رويكرد تاريخى، رويكرد منطقى.[1] دانش ‏پژوه دكترى فلسفه اخلاق مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. nagi1364@yahoo.com

دريافت: 19/6/93 پذيرش: 25/10/93


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
207
شماره صفحه: 
77
محتوای تغذیه