اصلاح عادات ناپسند در قرآن

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

روش‌هاي اصلاح عادات ناپسند در قرآن كريم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره دوم، پياپي 257 (ويژة علوم قرآني)

علی رهید / دانشجوي دكتري تفسیر و علوم قرآن مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    alirahid66@gmail.com
امیررضا اشرفی / دانشیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    ashrafi@qabqs.net
دريافت: 09/04/97                    پذيرش: 07/10/97
چکيده
قرآن کریم، رفتارهای خوب و بد آدمی را ـ به‌ویژه اگر به شکل عادت درآمده باشد ـ در سعادت یا شقاوت او مؤثر می‌داند؛ ازاین‌رو، برای سوق دادن انسان‌ها به رفتارها و عادات پسندیده و اصلاح رفتارها و عادات ناپسند، از روش‌های گوناگونی یاد کرده است. این مقاله به شیوة تفسیر موضوعی این روش‌ها را بررسی می‌کند. نتیجة بررسی نشان می‌دهد که قرآن کریم برای اصلاح عادات ناپسند انسان از روش‌هایی مانند: آگاهی‌بخشی و انذار، به‌کارگیری اصل تدریج، روش مقابله به ضد، ارائة الگو، تلقین، مشارطه، ترک محیط، تغییر مؤلفه‌های عادت، کنترل مبادی ورودی قلب، تقویت اراده، تشویق و تنبیه، استفاده کرده است.
كليدواژه‌ها: عادات ناپسند، روش اصلاح عادات ناپسند، اصلاح عادات ناپسند در قرآن.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
257
شماره صفحه: 
87
محتوای تغذیه