عالم

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

«عالَم انسان دينى» رهيافت اثربخشى فعاليت هاى معلمان تربيت دينى و اخلاقى

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

مهديه كشانى / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت اسلامى دانشگاه كرمان       mahdiyehkeshani@yahoo.com

سيدحميدرضا علوى / استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان        hralavi@uk.ac.ir

دريافت: 20/5/93               پذيرش: 13/12/93

 

چكيده

ازجمله چالش هاى پيش روى تربيت دينى و اخلاقى، عدم تأثيرگذارى روش هاى تربيتى مورداستفاده مربيان اين حوزه ها مى باشد. ازاين رو، بروندادهاى آن، بعضا متصف به آموخته هاى خود نيستند و يا پس از مدتى، در مسيرى خلاف ارزش هاى دينى و اخلاقى، جهت گيرى مى كنند. مقاله حاضر مى كوشد با ترسيم عالَم انسان دينى براى معلمان، ضرورت ارزشى چنين عالَمى را در جهت تأثيرگذارى تعاليم دينى و اخلاقى تبيين نمايد. روش اين پژوهش، كيفى بوده و با رويكرد تحليلى ـ استنباطى، انجام گرفته است. نتايج نشان مى دهد مربى عالَم دار از دو جهت بر روى متربيان خود تأثير مى گذارد. جهت اول و اصلى، جذبه روحى است كه در متربيان به منظور عالَم دار شدن ايجاد مى كند و جهات فرعى، تأثيرگذارى هر مقام مربى در روح و جان متربى است. از اين جهت، مربيان تربيت دينى و اخلاقى بايد به جاى استفاده از رويكردهاى مادى، ابزارى و قهرى به رويكردهاى وجودى، درونى و اشراقى روى آورند كه ورود به عالَم انسان دينى، زيربنايى ترين آنهاست.

 

كليدواژه ها: عالم، انسان، دينى، اخلاقى، تربيت.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
45

بررسى انديشه سياسى امام محمد غزالى

معرفت سال بيست و دوم ـ شماره 184 ـ فروردين 1392، 109ـ121

حيدر فرامرزى*

چكيده

هدف اين نوشتار، واكاوى انديشه سياسى امام محمد غزالى در چگونگى استفاده از منابع درون دينى براى امكان زيست بهتر جامعه معاصر خويش مى باشد. اين مقاله به روش تحليلى و به صورت مطالعه موردى، با استفاده از اسناد، مدارك و منابع موجود، به ويژه كتاب هاى مهم و اصلى غزالى موضوع را در كانون مطالعه قرار داده است. مهم ترين يافته هاى پژوهش نشان مى دهد كه تحليل انديشه سياسى غزالى بر اساس مبانى دينى بدون توجه به كارگزاران چهارگانه سياست (حاكم، فقيه، عالم و واعظ)، امكان پذير نيست؛ حاكم و فقيه به كار اصلاح حوزه بيرونى و اجتماعى نخبگان و توده مردم مى پردازند. حوزه درونى و خصوصى نخبگان و عوام مردم را به ترتيب علماى آخرت و وعاظ اصلاح مى كنند. اين عوامل چهارگانه هنگامى در اداره جامعه موفق مى شوند كه آگاهى از مبانى دين و فلسفه وجودى انسان و جايگاه وى در هستى در بستر تعليم و تربيت شكل گرفته باشد.

 

كليدواژه ها: امام محمد غزالى، سياست، حاكم، عالم، واعظ، فقيه، تعليم و تربيت.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
184
شماره صفحه: 
109
محتوای تغذیه