راه‌كارهاي مديريت اقتصادي زنان در سبك زندگي اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

طاهره سليماني / سطح سه گرايش فقه و اصول حوزة علميه كوثر استان البرز     soleymani.z77@gmail.com
فهيمه شهابي / سطح دو حوزة علميه کوثر استان البرز        agznfri12msher@gmaih.com
ياسر صولتي / دانش‌‌آموخته حوزه علميه قم        solati@iki.ac.ir
دريافت: 05/04/97                    پذيرش: 27/08/97
چکيده
مسئلة اقتصاد و كسب معاش، از ابتدايي‌ترين و ضروري‌ترين مسائلي است كه همواره با زندگي نوع بشر همراه بوده و قسمت عمده‌اي از حيات انساني را تشكيل مي‌دهد. نظام اقتصادي حاكم بر خانواده بايد به‌گونه‌اي باشد كه بتواند با پيشرفت زندگي بشر در هر عصري، مشكلات و موانع موجود را برطرف كند. بدون ترديد هريك از اعضاي خانواده با تدابير درست خويش در مديريت اقتصادي خانواده نقش جدي دارند. در اين ميان نقش زنان با توجه به جايگاه و مسئوليت آنان از اهميت برخوردار است. در نظام تربيتي اسلام، تنها تمکن مالي و اقتصادي نيست که آرامش را براي خانواده فراهم مي‌سازد، بلکه خصايص نيکي مانند: قناعت و پرهيز از اسراف، پرهيز از تجمل، و اعتدال و ميانه‌روي و... بسيار توصيه شده است. در شرايط نامناسب اقتصادي، قطعاً رفتار زن خانواده است که در نقش مادر و همسر مي‌تواند براي سايران الگو سازي کند و آرامش و راحتي را براي خانواده به ارمغان بياورد. پژوهش حاضر از حيث هدف، کاربردي و از حيث روش، توصيفي ـ تحليلي است، و با استفاده از منابع و اسناد معتبر كتابخانه‌اي انجام گرفته است.
کليدواژه‌ها: اقتصاد، مديريت اقتصادي، خانواده، سبك زندگي اسلامي.