اكبر رهنما

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تأمل در فلسفه تربيت كودكان استثنايى مبانى، اهداف و اصول

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

مجيد خارى آرانى / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد    khari322_m@yahoo.com

اكبر رهنما / دانشيار گروه علوم تربيتى دانشگاه شاهد         rahnama_akbar43@yahoo.com

رسول برخوردار / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمى  rasoolbarkhordar@yahoo.com

دريافت: 6/9/95               پذيرش: 11/2/96

 

چكيده

اين پژوهش به بررسى فلسفه تربيتى كودكان استثنايى در زمينه مبانى، اصول و اهداف تربيت مى پردازد. اين تحقيقاز نوع نظرى و روش آن تحليلى ـ اسنادى است و در اين زمينه، گردآورى اطلاعات نيز از طريق مطالعاتكتابخانه اى انجام گرفته است. يافته هاى پژوهش دلالت دارد بر اينكه براى كودكان استثنايى، تعليم و تربيت اهميتويژه و جايگاه رفيعى در زندگانى دارد. بنابراين، مبانى تربيت كودكان استثنايى عبارت است از: كرامت انسان،برخوردارى انسان ها از فطرت مشترك و خصوصيات متفاوت، مختار بودن انسان، عدالت به عنوان اساسى ترينارزش اجتماعى، و احسان متمم عدالت. اهداف تربيت عبارت است از: رسيدن به فلاح، خودشناسى، تكريم وپرورش روحيه احترام، كاهش آسيب رشد از طريق مداخله زودهنگام، و پرورش استعدادها. اصول تربيت هم عبارتاست از: اصل «پرورش شخصيت با اتكا به عزت نفس»، اصل «پرورش خلاقيت»، اصل «فعاليت» و اصل «ايثار».

 

كليدواژه ها: فلسفه تعليم و تربيت، كودكان استثنايى، مبانى، اهداف، اصول.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
237
شماره صفحه: 
71

تحليل و بررسى آراء تربيتى علّامه اقبال لاهورىبا تأكيد بر اهداف و روش ها

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)

اكبر رهنما / دانشيار گروه علوم تربيتى دانشگاه شاهد تهران Rahnama_albar43@yahoo.com

محسن فرمهينى فراهانى / دانشيار گروه علوم تربيتى دانشگاه شاهد تهران farmahinifar@yahoo.com

سيدعبدالكريم مشكوتى تروجنى / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد تهران meshkati66@hotmail.com

دريافت: 29/9/94               پذيرش: 19/7/95

 

چكيده

علّامه محمداقبال لاهورى به عنوان يكى از چهره هاى درخشان تاريخ مشرق زمين و دنياى اسلام، كوشيد تا انديشه هاى اصلاح گرايانه، آگاه كننده و هدايتگر خويش را براساس آموزه هاى دين مبين اسلام بنا نهد. در آثار وى، به موضوعات گوناگونى از جمله «تعليم و تربيت» برمى خوريم. ويژگى اصلى آراء تربيتى اقبال اين است كه علاوه بر اسلامى بودن، بر مفهوم فلسفى خاصى به نام «خودى»، به معناى انسان كامل بنا شده و در خصوص چگونگى تكامل ارزشى و اخلاقى «خودى» به تفصيل بحث كرده است. بر اين اساس، هر كسى بايد ابتدا به خود توجه داشته باشد، ارزش وجودى خود را بشناسد و سپس به امور ديگر بپردازد. اين خودى مى تواند محك اعمال نيك و بد انسان باشد. اين تحقيق نظرى است و سعى دارد با روش توصيفى ـ تحليلى، مهم ترين اهداف و روش هاى تربيتى مدنظر علامه اقبال لاهورى را بررسى كند.

 

كليدواژه ها: تعليم و تربيت، اقبال لاهورى، خودى، اهداف و روش هاى تعليم و تربيت.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
228
شماره صفحه: 
71
محتوای تغذیه