حسن محيطى اردكان

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى تطبيقى انديشه اخلاقى مك اينتاير و پينكافس

سال بيست و چهارم ـ شماره 210 (ويژه فلسفه اخلاق)

حسن محيطى اردكان / دانش پژوه دكترى فلسفه مؤسسه آموزشى وپژوهشى امام خمينى قدس سره.

nagi1364@yahoo.com

دريافت: 19/6/93               پذيرش: 21/11/93

چكيده

مك اينتاير و پينكافس از مهم ترين احياگران فضيلت گرايى به شمار مى آيند. نظريات اين دو فيلسوف علاوه بر آنكه از جهت احياى فضيلت گرايى مهم است، به لحاظ نقد ديدگاه هاى رقيب نيز حايز اهميت مى باشد. بدون ترديد، مقايسه تقارير مختلف فضيلت گرايى از جمله دو ديدگاه مزبور مى تواند در درك عميق تر مدعا و ادله فضيلت گرايى و نيز گستره آن مفيد باشد. در پژوهش حاضر سعى شده تا با مرورى بر انديشه اخلاقى مك اينتاير و پينكافس، به بررسى تطبيقى اين دو ديدگاه پرداخته شود. نتايج تحقيق حاكى از آن است كه مك اينتاير و پينكافس على رغم اشتراك در نقد ديدگاه هاى رقيب و نيز ترجيح و تبليغ فضيلت گرايى، در برخى جهات با هم اختلاف نظر اساسى دارند. از مهم ترين اختلافات مك اينتاير و پينكافس مى توان به اين موارد اشاره كرد: مك اينتاير ضد ليبراليسم است و پينكافس ليبراليست؛ مك اينتاير تحويل گراست و پينكافس ضدتحويل گرا؛ مك اينتاير وحدت گراست و پينكافس كثرت گرا؛ مك اينتاير برخلاف پينكافس بر نقش جامعه به عنوان عامل هويت ساز انسان و تاريخ به عنوان عنصرى تعيين كننده در فهم معناى فضيلت اصرار دارد.

 

كليدواژه ها: مك اينتاير، پينكافس، فضيلت گرايى، وحدت گرايى، كثرت گرايى، تحويل گرايى.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
210
شماره صفحه: 
89

نقد و بررسى نظريه ديدبانى پيرامون ماهيت فلسفه مضاف

سال بيست و سوم ـ شماره 207 (ويژه فلسفه)

حسن محيطى اردكان[1]

چكيده

بحث از ماهيت و چيستى فلسفه مضاف، يكى از مباحث مطرح در ميان فيلسوفان بوده است. ازآنجاكه خاستگاه اين بحث مغرب زمين است، طبيعى است كه نخست بايد ماهيت فلسفه مضاف را از نگاه آنان مورد كنكاش قرار داد. در يك بررسى، چهار گونه فلسفه مضاف مطرح است: فلسفه هاى مضاف به علوم با رويكرد تاريخى، فلسفه هاى مضاف به علوم با رويكرد منطقى، فلسفه هاى مضاف به حقايق با رويكرد تاريخى و فلسفه هاى مضاف به حقايق با رويكرد منطقى.

افزون بر اين، دو نوع ديگر نيز مطرح است عبارتند از: فلسفه هاى مضاف به علوم با رويكرد تاريخى ـ منطقى و فلسفه هاى مضاف به حقايق با رويكرد تاريخى ـ منطقى.

در اين پژوهش، سعى شده تا با روش توصيفى ـ تحليلى، اين نظريه مورد نقد و بررسى قرار گيرد. حاصل اين تحقيق بيان ابهامات، ناسازگارى ها و نقدهايى است كه صحت و نو بودن اين طرح را مورد سؤال قرار داده است.

 

كليدواژه ها: فلسفه مضاف، علوم، رئوس ثمانيه، رويكرد تاريخى، رويكرد منطقى.[1] دانش ‏پژوه دكترى فلسفه اخلاق مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. nagi1364@yahoo.com

دريافت: 19/6/93 پذيرش: 25/10/93


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
207
شماره صفحه: 
77

فرار به سوى فلسفه

سال بيست و سوم ـ شماره 206 (ويژه فلسفه)

 

سيدمحمد حاجتى شوركى[1]

حسن محيطى اردكان[2]

چكيده

پاسخ به پرسش هاى بنيادين در زمينه حيات انسانى، هميشه يكى از جدى ترين دغدغه هاى بشر بوده است. در همين زمينه، فلاسفه در طول تاريخ، همواره با تمسك به ادله عقلى و فلسفى افزون بر پاسخ گويى به اين پرسش ها، بر نقش مؤثر عقل در كشف حقايق عالم هستى تأكيد كرده اند. با وجود اين، در سال هاى اخير، برخى افراد با انگيزه هاى متفاوت، درصدد برآمده اند تا با طرح برخى شبهات، عدم جواز و يا دست كم عدم ضرورت فلسفه ورزى را القا كنند. در نوشتار حاضر، سعى شده است تا با روش توصيفى ـ تحليلى، فوايد و ضرورت فلسفه تبيين شده، به مهم ترين شبهات مخالفان فلسفه در حد وسع، پاسخ داده شود. نتايج تحقيق حاكى از آن است كه بيشتر شبهات مخالفان فلسفه به سبب برداشت نادرست از برخى روايات، مدعاها و سخنان فلاسفه بوده است. بنابراين، با رفع اين شبهات، هيچ ترديدى در ضرورت فلسفه ورزى به هدف شكل گيرى جهان بينى صحيح، تعميق معارف دينى و دفاع از آموزه هاى دين روا نخواهد بود.

 

كليدواژه ها: فلسفه، تفلسف، صدرالمتألهين، عقل، دين.[1] دانش پژوه كارشناسى ارشد دين شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره.

 

[2] دانش پژوه دكترى فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. nagi1364@yahoo.com

دريافت: 19/11/92               پذيرش: 25/9/93


سال انتشار: 
23
شماره مجله: 
206
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه