رهبري و حوزه

رهبري و حوزه

  • حوزه هاي علميه امروز بايد بيشتر از سابق در مسائل اسلامي و فقه جديت نمايند و مسأله فقه بهمان نحوي كه مشايخ درست ‌كرده‌اند بايد ملحوظ بماند. لكن الان كه ايران بواسطه گرفتاري ها به اهل علم احتياج دارد اگر چه بطور موقت آقايان بايد به خدمتهايشان ادامه بدهند و درست است كه تحصيل فقه در اولويت است اما همه اينها بخاطر حفظ اسلام است.

امام خميني (ره) مورخه 13/6/62 به نقل از صحيفه نور ج 18

  • اسلام اگر خداي نخواسته همه چيز از دستش برود ولي فقهش به طريقه موروث از فقهاي بزرگ بماند به راه خود ادامه خواهد داد ولي اگر همه چيز بدستش آيد و خداي نخواسته فقهش بهمان طريقه سلف صالح از دستش برود راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهي خواهد كشيد.

امام خميني مورخه 22/11/68 به نقل از جزوه حوزه روحانيت در كلام نور

  • ما بايد دامنه فقه را وسعت بدهيم فقه ما بايد از لحاظ سعه اي فقاهت پيشرفت كند و همه مسائل زندگي را شامل بشود امروز خيلي از مسائل از لحاظ فقهي براي ما روشن نيست.

از بيانات مقام معظم رهبري مورخه 13/6/70

  • منظور ما از فقه به معناي خاص كلمه، يعني آگاهي از علم دين و فروع ديني و استنباط وظائف فردي و اجتماعي انسان از مجموعه متون ديني است كه عبارت از فقه است اين فقه خيلي مهم است تكليف تمام زندگي از قبل از ولادت تا بعد از وفات، احوال فردي و زندگي شخصي، احوال اجتماعي او نيض زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ديگر شئون او در فقه مشخص است فقه به اين معنا مورد نظر ماست كه اسم آن همان احكام فرعي است.

از بيانات مقام معظم رهبري مورخه 31/6/70