معرفت شماره 247 -تير 1397

سال بيست و هفتم ـ شماره 247 (ويژة علوم قرآني)