معرفت شماره 280 -فروردين 1400

user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.

سواد اطلاعاتی و قدرت تبیين‌کنندگی آن برای کارآفرینی دانشجویان سیف‌اله فضل‌الهی قمشی/ افسانه صادقی مجد (ص 101)