پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى


گزيده اى از سخنان امام خمينى

 • lاگر ملت مى خواهد كه اين پيروزى تا آخر برسد و به منتهاى پيروزى كه آمال همه است برسد بايد مواظب آن هايى كه دولت را تشكيل مى دهند، آن كه رئيس جمهور است، آن كه مجلس هست، مجلسى هست، همه اين ها را توجه بكنند.
 • صحيفه نور، ج 16، ص 31

 • lشما با تعهد به اسلام و با تعهد به احكام اسلام و با تعهد به جمهورى اسلامى در خدمت بندگان خدا و مستضعفين باشيد و بيش تر از همه، طبقات ضعيف را ملاحظه كنيد و اين خود يك عبادت بزرگ است.
 • صحيفه نور، ج 16، ص 202


  گزيده اى از بيانات رهبر معظم انقلاب «دام ظلّه»

 • مسؤولان براى مقابله با فسادهاى اقتصادى و مالى لباس مبارزه بر تن كنند.
 • اهانت و تخريب قوه مجريه، مقننه و قضاييه بر خلاف مصالح ملت است. به خصوص كسانى كه خودشان جزو اين مجموعه هستند، تخريب توسط آن ها يك عيب مضاعف است.
 • امروز فورى ترين كار اين است كه به مسائل اقتصادى و مسأله معيشت و در رأس همه، مسأله اشتغال با جديّت پرداخته شود.
 • قدرت نظام بايد جلوى سير فحشا و فساد را بگيرد. اجازه ندهيد كه هوس هاى يك عده معدود در داخل جامعه، موجب اغواى ذهن و فكر دختر و پسر جوان و زن و مرد مؤمنى شود كه هيچ انگيزه فسادى ندارند.
 • در مراسم تنفيد حكم رياست جمهورى 11/5/80