مأخذشناسى آثار مكتوب پيرامون زندگى، شخصيت، آراء و انديشه هاىاستاد شهيد آيت اللّه مرتضى مطهرى

مأخذشناسى آثار مكتوب پيرامون زندگى، شخصيت، آراء و انديشه هاىاستاد شهيد آيت اللّه مرتضى مطهرى

سلمان حبيبى

اشاره

هر آن چه نويسند و گويند و بخواهند مقام آن شهيد مطّهر و منزلت انديشه ها و آثارش را بنمايانند، نكته اى از هزاران نيز نخواهد شد و هم چنان قدر آن عزيز سفر كرده كه هزاران قافله دل، همره اوست ناشناس و ناآشنا باقى خواهد ماند و هرچه از زبان و قلم عاشقان مطهرى تراود، فقط اداى دينى است به ساحت سپيد آن شهيد سرخ سيما. آنچه در پى مى خوانيد نشانىِ شمه اى از واگويه هاى نشر، در خصوص زندگى، آثار، انديشه ها و شخصيت اين فريد دهر و علامه عصر است و ان شاء الله مقبول پژوهندگان و رهروان راه روشن مطهرى افتد.

بخش اول: كتب

1. آفتاب احياگران «سيرى تحليلى در انديشه هاى استاد شهيد مطهرى»، محمدجواد رودگر، قم، انتشارات تجلى، 1380، 192 صفحه، رقعى.

2. آزادى اجتماعى (تفكر، عقيده، قلم، بيان) در نگاه شهيد مطهرى، مرضيه مكارى اميرى، تهران، انتشارات اميرى، 1381، 156 صفحه، رقعى.

3. آزادى از نگاه استاد مطهرى، حسين يزدى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1379، 268 صفحه، رقعى.

4. آشنايى با قرآن; خلاصه آثار شهيد مرتضى مطهرى «دفتر پنجم»، تهران، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، 1379، 390 صفحه، رقعى.

5. آيينه و آفتاب; سرگذشت زندگى شهيد مطهرى، ناصر نادرى، تهران، كتاب هاى قاصدك، مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر، 1378، 89 صفحه، رقعى.

6. آزادى سياسى در انديشه آيت اللّه مطهرى و آيت اللّه بهشتى، شريف لك زايى، قم، بوستان كتاب، 1382، 160 صفحه، رقعى.

7. آسيب شناسى دينى از منظر استاد شهيد آية الله مطهرى، سيد مهدى جهرمى و محمد باقرى، تهران، نشر هماهنگ، چاپ دوم، 1378، 467 صفحه، وزيرى.

8. آسيب شناسى دينى از ديدگاه استاد شهيد مرتضى مطهرى، على اصغر خندان، تهران، مركز آموزش و پژوهش سازمان تبليغات اسلامى، 1380، 677 صفحه، وزيرى.

9. احياى تفكر دينى; يادنامه استاد مطهرى و استاد سيد غلام سعيدى، محمدحسين حميدى و محمدعلى تابعى، مؤلف، 1379، 254 صفحه.

10. از آينه تا جمال با درنگى بر آراء علامه طباطبائى و استاد شهيد مطهرى، محمدجواد رودگر، قم، انتشارات وثوق، 1382، 218 صفحه، رقعى.

11. استاد شهيد مرتضى مطهرى به روايت اسناد، مركز اسناد انقلاب اسلامى، تهران، 1379، 388 صفحه، وزيرى.

12. استاد مطهرى در گذر انديشه ها، على باقى نصرآبادى، كاشان، انتشارات سامرى، 1374، 206 صفحه، وزيرى.

13. استاد مطهرى و روشنفكران، اكبر رحمتى، تهران، صدرا، چاپ هشتم، 1380، 152 صفحه، وزيرى.

14. استاد مطهرى و دغدغه اسلام اصيل، حميدنگارش و على باقى نصرآبادى، تهران، لوح محفوظ،1379،240 صفحه، رقعى.

15. اصول فقه در آثار شهيد مرتضى مطهرى، سيد جواد رضوى، قم، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى انصارى، 1378، 144 صفحه، رقعى.

16. التقاط و تحجر از ديدگاه شهيد مطهرى، محسن آژينى،

تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1369، 163 صفحه، رقعى.

17. امام حسين(عليه السلام) از ديدگاه شهيد مطهرى، على باقى نصرآبادى، تهران، انتشارات سپهر انديشه، 1381، 176 صفحه، رقعى.

18. امام حسين(عليه السلام) از زبان استاد شهيد مرتضى مطهرى، عباس عزيزى، قم، انتشارات صلاة، 1381، 415 صفحه، رقعى.

19. امام حسين(عليه السلام) و واقعه كربلا در آثار علامه شهيد مطهرى (جزوه)، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى (پژوهشگاه)، دفتر تبليغات اسلامى، بى تا، 48 صفحه، وزيرى.

20. انسان بر آستان دين: خلاصه آثار استاد شهيد مطهرى، «دفتر سوم»، تهران، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، 1380، 306 صفحه، رقعى.

21. انديشه مطهر (سيرى در افكار استاد شهيد مطهرى)، سيدمحمد حسينى و محمدجواد رودگر، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامى، 1379، 202 صفحه، رقعى.

22. انديشه مطهّر; مرورى بر شخصيت و افكار استاد شهيدمرتضى مطهرى، على باقى نصرآبادى، قم، انتشارات منبع، 1380، 200 صفحه، رقعى.

23. انفكاك تعقّل از تديّن; بررسى علل و زمينه هاى خارجى گرى و مميزات خوارج از ديدگاه استاد شهيد مرتضى مطهرى، محمدحسن بحرينى و حسين محمد نوازى، تبريز، هيأت مكتب الشهداى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه هاى تبريز و علوم پزشكى، 1378، 142 صفحه، رقعى.

24. انقلاب اسلامى از ديدگاه شهيد مطهرى، على تاجدينى، تهران، شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى، چاپ دوم، 1374، 175 صفحه، رقعى.

25. اهتراز روح مباحثى در زمينه زيبايى شناسى و هنر; گرد آمده از آثار استاد شهيد مطهرى، على تاجدينى، تهران، سازمان تبليغات اسلامى حوزه هنرى، 1369،483صفحه، وزيرى.

26. بازفهمى انديشه هاى استاد مطهرى (مجموعه مقالات)، تهران، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، پژوهشكده فرهنگ و معارف، دفتر نشر معارف، 1381، 279 صفحه، رقعى.

27. بررسى مقايسه اى مفهوم عدالت (از ديدگاه مطهرى، شريعتى، سيد قطب)، عليرضا مرامى، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1378، 200 صفحه، وزيرى.

28. بزرگداشت شهادت استاد متفكر مرتضى مطهرى، انجمن اسلامى نيروى هوايى (تهيه كننده)، بى جا، انجمن اسلامى نيروى هوايى، 1359، 54 صفحه، وزيرى.

29. بر فراز انديشه; روايتى از جلوه استادى شهيد مطهرى در دانشگاه، على تاجدينى، قم، دفتر نشر معارف، 1382، 336 صفحه، رقعى.

30. بهار روح استاد مطهرى و نسل جوان، محمد صالحى انديمشكى، قم، نبوغ، 1381، 200 صفحه، رقعى.

31. پاره اى از خورشيد; گفته ها و ناگفته ها از زندگى استاد شهيد مرتضى مطهرى، اميررضا ستوده و حميدرضا ناصرى، تهران، مؤسسه نشروتحقيقات ذكر، 1378، 567 صفحه، وزيرى.

32. پرتوى از خورشيد پر فروغ امام على(عليه السلام) در آثار استاد شهيد آية اللّه مطهرى، سيد محمدتقى حسينى منش، قم، انتشارات سبط اكبر، 1379، 399 صفحه، وزيرى.

33. پيش درآمدى بر جامعه شناسى دين از منظر استاد مطهرى، رضا دژاكام، تهران، نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف، 1380، 120 صفحه، رقعى.

34. تاريخ اسلام در آثار شهيد مطهرى، جلد 1و2، سيد سعيد روحانى، قم، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف، چاپ دوم، 1381، 373 + 336 صفحه، وزيرى.

35. تاوان عشق; سوگنامه معلم شهيد استاد مرتضى مطهرى، جواد محقق، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ دوم، 1378، 216 صفحه، رقعى.

36. تئوديسه و عدل الهى; مقايسه اى بين آراء لايب نيتس و شهيد مطهرى، مهين رضايى، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردى، 1380، 230 صفحه، رقعى.

37. تبليغ و مبلغ در آثار شهيد مطهرى، عبدالرحيم موگهى، قم، بوستان كتاب، چاپ دوم، 1381، 368 صفحه، وزيرى.

38. تفسيرى بر اصول فلسفه و روش رئاليسم علامه سيد محمدحسين طباطبائى با پاورقى شهيد مطهرى، محمدباقر شريعتى سبزوارى، قم،بوستان كتاب،1381،312صفحه، وزيرى.

39. تمثيلات و تشبيهات در آثار استاد شهيد مطهرى، عليرضا رجالى تهرانى، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1375، 456 صفحه، رقعى.

40. تن پاره امام; سرى مجموعه شعرهاى مذهبى; جلد نهم «ويژه نامه شهيد مطهرى»، جواد محقق، بى جا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 1360، 24 صفحه، رقعى.

41. جلوه هاى معلمى استاد مطهرى، وزارت آموزش و پرورش; سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، 1369، 316 صفحه، وزيرى.

42. حاصل عمر; سيرى در انديشه هاى فلسفى و كلامى استاد مطهرى «جلد اول» فلسفه، عبدالله نصرى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1382، 494 صفحه، رقعى.

43. حكايت ها و هدايت ها در آثار استاد شهيد آية الله مرتضى مطهرى، محمدجواد صاحبى، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ سيزدهم،1379،428صفحه،رقعى.

44. حكومت دينى از منظر استاد شهيد مطهرى، محمدحسن قدردان قراملكى، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1379، 216 صفحه، رقعى.

45. حوزه و روحانيت از ديدگاه شهيد آيت اللّه مطهرى، داود شهرويى، انتشارات پارسايان، 1379، 136 صفحه، رقعى.

46. خاطرات من از استاد شهيد مطهرى، على دوانى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1375، 122 صفحه، رقعى.

47. خدا زيباست; نگاهى نو به كتاب «مسأله حجاب» نوشته متفكر شهيد مرتضى مطهرى، ناصر نادى و...، تهران، انتشارات موج ادب، چاپ دوم، 1381، 40 صفحه، رقعى.

48. خلاصه مطالب مهم يك كتاب (نظرات اقتصادى شهيد مطهرى)، رضا استادى، مشهد، بنياد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى، مجمع بررسى هاى اقتصادى اسلامى، 1367، 26 صفحه.

49. خلاصه مقالات دومين گردهمايى بازشناسى انديشه هاى شهيد مطهرى (مطهرى و نگرش جامع گرايانه)، مشهد، ستاد دومين گردهمايى...، 1376، 39 صفحه.

50. خلاصه مقالات همايش رويكردهاى شهيد مطهرى به دين و جامعه «ويژه نامه»، ستاد بزرگداشت رويكردهاى شهيد مطهرى به دين و جامعه، تهران،1378، 21 صفحه.

51. داستان امام راستان; نود داستان درباره امام على(عليه السلام) به روايت شهيد مرتضى مطهرى، حسين عليزاده و سيد مجتبى ضميرى، تهران، دفتر نشر معارف، 1379، 253 صفحه، رقعى.

52. داستان هاى استاد (جلد 1ـ3)، عليرضا مرتضوى كرونى، تهران، كانون فرهنگ و هنر اسلامى، چاپ پنجم، 1364، رقعى.

53. داستان هاى معنوى در آثار شهيد مطهرى، لطيف راشدى، قم، انتشارات تحول آفرين، 1381، 456 صفحه، وزيرى.

54. درآمدى بر شخصيت، انديشه و كتاب شناسى استاد شهيد مرتضى مطهرى، قم، معاونت تربيتى مركز جهانى علوم اسلامى، اتحاديه انجمن هاى فرهنگى طلاب، بى تا، 187 صفحه، رقعى.

55. درآمدى بر انديشه سياسى استاد مطهرى، على تاجدينى، تهران، هماهنگ، 1381، 214 صفحه، رقعى.

56. درس و زندگى (درس هاى آموزنده براى همه); زندگى نامه و خاطراتى شيرين و آموزنده از زندگى چهار علامه فرزانه (علامه سيد محمدحسين طباطبائى، علامه محمدتقى جعفرى، علامه مرتضى مطهرى، علامه حسن زاده آملى)، سيد رضا حسينى، قم، انتشارات تپش، 1380، 134 صفحه، رقعى.

57. در سنگر عفاف; حضرت فاطمه زهرا و زينب كبرا(عليها السلام)در آثار استاد شهيد مرتضى مطهرى، حسين احمدى، بى جا، بى نا، 1378، 89 صفحه، رقعى.

58. دفاع از فلسفه; اداى احترام به دو استاد معاصر علامه طباطبائى و شهيد مطهرى به مناسبت دفاع از فلسفه، رضا داورى اردكانى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1366، 124 صفحه، وزيرى.

59. ديدگاه هاى شهيد مطهرى در باب مديريت تعليم و تربيت، حبيب پناهى، تهران، انتشارات سميه، 1380، 36 صفحه، رحلى.

60. دين و اخلاق (با درنگى بر انديشه هاى استاد مطهرى)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، پژوهشكده فلسفه و حكمت (تهيه و تدوين)، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1382، 292 صفحه، رقعى (در حال چاپ)

61. دين و دوران; خلاصه آثار شهيد مطهرى «دفترششم»، تهران، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، 1381،
314 صفحه، رقعى.

62. رمز موفقيت استاد مطهرى، حميد نگارش و على باقى نصرآبادى، قم، نشر خرم، چاپ سوم، 1379، 228 صفحه، رقعى.

63. روحانيت از ديدگاه علامه شهيد مرتضى مطهرى، فرهاد ربيعى و اكبر ايروانى و...، اصفهان، كميته فرهنگى جهاد دانشگاهى دانشگاه اصفهان، بى تا، 110 صفحه، وزيرى.

64. روشى در تدريس عقايد; مقدمه اى بر شناخت مكتب با استفاده از مقدمه اى بر جهان بينى اسلامى استاد شهيد مطهرى، على محمد اسدى، بى جا، بى نا، 1363، 64 صفحه، رقعى.

65. زندگى و مبارزات استاد شهيد مرتضى مطهرى، بى جا، انتشارات محمد، بى نا، 64 صفحه، جيبى.

66. سرگذشت مطهر; زندگى نامه استاد شهيد مرتضى مطهرى، محمدعلى دهقانى، (دانا)، تهران، كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، 1379، 108 صفحه، وزيرى.

67. سرگذشت هاى ويژه از زندگى استاد شهيد مرتضى مطهرى (جلد 1ـ3)، جمعى از فضلا و ياران، تهران، ذكر، چاپ ششم، 1370، 190+ 172+ 173 صفحه، رقعى.

68. سلسله بحث هاى انديشه شناسى استاد مطهرى، محمدجواد رودگر، تنكابن، كانون پرورشى شهيد صالحى تنكابن، (70ـ1367); چالوس، دفتر نشر فرهنگ اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نوشهر و چالوس (جزوات).

69. سياست از ديدگاه علامه شهيد مرتضى مطهرى، محمدرضا خباز، تهران، انتشارات زعيم، 1382، 128 صفحه، وزيرى.

70. سيرى در آثار استاد شهيد مطهرى، ستاد برگزارى مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت، بى جا، 1359، 236صفحه، رقعى.

71. سيرى در انديشه هاى استاد مطهرى، جمال سجادى، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1381، 78 صفحه، پالتويى.

72. سيرى در انديشه هاى اجتماعى آيت اللّه مطهرى، على باقى نصرآبادى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، چاپ دوم، 1380، 344 صفحه، وزيرى.

73. سيرى در زندگانى استاد مطهرى با مقاله اى از آية اللّه هاشمى رفسنجانى، تهران، صدرا، چاپ هفتم، 1380، 283 صفحه، رقعى.

74. سيماى استاد در آيينه نگاه ياران، سيد حميد جاويد موسوى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1375، 260 صفحه، رقعى.

75. سيماى كودك، نوجوان و جوان در آثار استاد شهيد مطهرى، عليرضا رجالى تهرانى، تهران، انجمن اولياء و مربيان جمهورى اسلامى ايران، 1377، 147 صفحه، رقعى.

76. سه گفتار پيرامون استاد شهيد مطهرى، محمد واعظ زاده خراسانى، تهران، شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى، 1374، 186 صفحه، رقعى.

77. شناخت انقلاب اسلامى از ديدگاه استاد شهيد مطهرى، تهران، عقيدتى سياسى ارتش جمهورى اسلامى ايران، چاپ چهارم، 1366، 232 صفحه، رقعى.

78. شهره عشق; گذرى بر زندگانى استاد علامه مرتضى مطهرى، معاونت فرهنگى نهاد (تهيه و تنظيم)، بوشهر، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها (دانشكده علوم پزشكى بوشهر)، 1377، 28 صفحه.

79. شهيد مطهر، محمدعلى شهاب، تهران، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى نذير، 1381، 112 صفحه، رقعى.

80. شهيد مطهرى افشاگر توطئه تأويل «ظاهر» ديانت به «باطن» الحاد و ماديت; به ضميمه نقدى از استاد شهيد مطهرى بر «اسلام شناسى» دكتر شريعتى، على ابوالحسنى (منذر)، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، 1362، 435 صفحه، وزيرى.

81. شهيد مطهرى مصلحى بيدار، سينا واحد، تهران، بخش فرهنگى دفتر مركزى جهاد دانشگاهى واحد فوق برنامه، 1362، 30 صفحه، وزيرى.

82. شيخ شهيد; مجموعه اى مصور از زندگانى استاد شهيد مطهرى همراه با نامه تاريخى استاد مطهرى به امام خمينى، تهران، صدرا، چاپ پنجم، 1381، 64 صفحه، رحلى.

83. شهيد انديشه، اسماعيل پرور، قم، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما، 1378، 54 صفحه (جزوه).

84. شهيد مطهرى مرزبان بيدار، محمد خردمند، قم، سازمان تبليغات اسلامى، 1375، 215 صفحه، رقعى.

85. صد سخن از استاد شهيد آية الله مرتضى مطهرى، تهران، حزب جمهورى اسلامى (نشريه ش62)، 1361، 146 صفحه، جيبى.

86. صد گفتار; خلاصه آثار شهيد مرتضى مطهرى «دفتر اول»، تهران، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، چاپ پنجم، 1382، 285 صفحه، رقعى.

87. صراط انديشه; دو سير پيشنهادى در آثار علامه شهيد مرتضى مطهرى، مهدى نيلى پور، مشهد، نشر نخست، چاپ دوم، 1373، 80 صفحه، رقعى.

88. طهارت روح «عبادت و نماز» در آثار شهيد مطهرى، حسين واعظى نژاد، تهران، ستاد اقامه نماز، چاپ چهارم، 1374، 384 صفحه، وزيرى.

89. عالم جاودان; ياران امام به روايت اسناد ساواك، استاد شهيد مرتضى مطهرى (كتاب سى و يكم)، تهران، مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت اطلاعات، 1382، 720 صفحه، وزيرى.

90. عشق در كلام شهيد مطهرى، محمد صالحى انديمشكى، قم، انتشارات نبوغ، 1381، 223 صفحه، رقعى.

91. على(عليه السلام) از زبان استاد شهيد مرتضى مطهرى، عباس عزيزى، قم، سلسله، چ پنجم، 1379، 253 صفحه، وزيرى.

92. على(عليه السلام) در آثار شهيد مطهرى، قم، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت فرهنگى نهاد، 1379، 137 صفحه، وزيرى.

93. علوم قرآن در آثار شهيد مطهرى، مسعود صادقى، تهران، علما، 1382، 216 صفحه.

94. فرهنگ استاد; شرح واژگان گزيده آثار مكتوب استاد شهيد مطهرى، مهدى خليليان، تهران، انتشارات دنياى هنر، 1378، 591 صفحه، وزيرى.

95. فرهنگ مطهر; مفاهيم اصطلاحات و تعابير علوم انسانى ـ دينى از ديدگاه استاد شهيد مرتضى مطهرى، محمدعلى زكريايى، تهران، انتشارات آذيون، چاپ سوم، 1378، 890 صفحه، وزيرى.

96. فكر و انديشه از ديدگاه شهيد آية الله مطهرى، داود شهرويى، قم، انتشارات ناصر، 1378، 236 صفحه، رقعى.

97. قيام عاشورا از ديدگاه استاد شهيد مطهرى، على تاجدينى، تهران، عروج نور، 1381، 216 صفحه، رقعى.

98. گلستان انديشه، بيژن كرجاليان چايچى، مشهد، انتشارات واسع، 1380، 230 صفحه، رقعى.

99. گنج حكمت; گلگشتى در بوستان آثار استاد، حميد نگارش و على باقى نصرآبادى، قم، نشر خرم و امام عصر (عج)، 1378، 133 صفحه، رقعى.

100. مردم سالارى دينى از ديدگاه شهيد مطهرى; «سلسله نشست هاى كانون گفتمان دينى 2»، عباسعلى عميد زنجانى،

قم، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه، 1380، 23 صفحه، وزيرى (جزوه)

101. مصلح بيدار (مجموعه مصاحبه ها، مقالات، سخنرانى ها و... درباره زندگانى و شخصيت شهيد آية الله مطهرى (جلد 1 و2)، محمدحسين واثقى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1380، 531 + 716 صفحه، وزيرى.

102. مطهرى، مطهر انديشه ها (جلد 1 و 2)، محمدحسين واثقى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1364، 424 + 500 صفحه، وزيرى.

103. مطهرى شهيد سنگر اسلام فقاهت، تهران، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، 1361، 31 صفحه، جيبى.

104. مطهرى احياگرى راستين در عصر جديد، كتابنامه توصيفى «سلسله احياگران 1»، عظيم فضلى پور، اهواز، انتشارات خالدين، 1380، 688 صفحه، وزيرى.

105. مطهرى پايه گذار نهضت نوين در بازشناسى اسلام اصيل، تهران، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، 1360، 128 صفحه، رقعى.

106. مطهرى نياز امروز، كانون انديشه جوان، قم، خانه جوان قم، 1381، 44 صفحه، رقعى.

107. مطهرى و نگرش جامع گرايانه، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه فردوسى مشهد، 1376، 218 صفحه .

108. معارف اسلامى در آثار شهيد مطهرى، على شيروانى، قم، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، چاپ چهارم، 1377، 480 صفحه، وزيرى.

109. معراج مطهر; ويژه نامه شهادت استاد شهيد مرتضى مطهرى، سيد حسين اسحاقى، قم، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما، 1378، 87 صفحه (جزوه).

110. معرفت دينى; تحليلى از نظرگاه هاى استاد مطهرى، على دژاكام، تهران، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها،1377، 185 صفحه، رقعى.

111. معرفى اجمالى آثار استاد مطهرى، تهران، صدرا، 1382، 81 صفحه، رقعى.

112. مقام زن; خلاصه آثار استاد شهيد مرتضى مطهرى «دفتر چهارم»، تهران، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، 1380، 176 صفحه، رقعى.

113. مقتل مطهر; روضه هاى شهيد مطهرى، جعفر صالحان، تهران، انتشارات سلطان، چاپ دوم، 1379، 347 صفحه، وزيرى.

114. ميعاد با استاد مطهرى شهيد راه تطهير سيماى فرهنگ اسلامى از زنگار غرب زدگى و شرق مآبى (جلد 1)، على منذر، قم، انتشارات كوثر، بى تا، 54 صفحه، رقعى.

115. نامه تاريخى استاد مطهرى به امام خمينى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1380، 48 صفحه، رقعى.

116. نسبت معرفت دينى در انديشه استاد مطهرى، على دژاكام، تهران، قادر، 1378، 191 صفحه، رقعى.

117. نفاق و منافق از ديدگاه آية الله شهيد مطهرى، زهرا آشتيان و فرشته سلامى، تهران، صدرا، 1382، 81 صفحه، رقعى.

118. نقد آراء برخى از انديشمندان معاصر; تعليمات حضرت على(عليه السلام) و نظر شهيد مطهرى، على شريعتمدارى، تهران، فراشناختى انديشه، 1380، 148 صفحه، وزيرى.

119. نقدى بر كتاب «شهيد مطهرى افشاگر توطئه»، حسن يوسفى اشكورى، تهران، شركت سهامى انتشار، 1364، 258 صفحه، وزيرى.

120. نگرشى كوتاه بر شخصيت و انديشه هاى استاد شهيد مطهرى، كانون مطالعات دانشجويى نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى دانشكده محمود آباد، مازندران، بى تا، 39 صفحه، وزيرى.

121. نهاد خانواده در آثار استاد شهيد مطهرى، عليرضا مرتضايى، تهران، فرهنگ سراى انديشه، 1378، 119 صفحه، پالتويى.

122. هشدارهاى استاد شهيد مطهرى، سيدرضا حسينى، قم، انتشارات تپش، چاپ دوم، 1381، 56 صفحه، رقعى.

123. يادنامه اولين كنگره بررسى و شناخت ابعاد فرهنگى، علمى استاد شهيد مطهرى، اهواز، جهاد دانشگاهى (دانشگاه شهيد چمران)، 1364، 254 صفحه، وزيرى.

124. يادنامه شهيد آية الله مطهرى; مجموعه سخنرانى ها، معاونت امور فرهنگى وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى، تهران، انتشارات صحيفه، 1369، 79 صفحه، رقعى.

بخش دوم: پايان نامه ها

1. آزادى از ديدگاه استاد مرتضى مطهرى، صديقه قدس، پايان نامه مجتمع علمى آموزشى علوم اسلامى خواهران جامعة الزهرا(عليها السلام)، قم، 1379، 79 صفحه.

2. آزادى و واكنش دو انديشه گر احياء تفكر مذهبى در ايران معاصر (دكتر على شريعتى و استاد شهيد مرتضى مطهرى)، امير روشن، پايان نامه كارشناسى ارشد علوم سياسى دانشگاه تربيت مدرس دانشكده علوم انسانى،1375،297 صفحه.

3. امام حسين(عليه السلام) و واقعه كربلا در آثار علامه شهيد مطهرى، طاهره ماهروزاده، پايان نامه مجتمع علمى آموزشى علوم اسلامى جامعة الزهرا(عليها السلام)، قم، 1378، 78 صفحه.

4. انديشه سياسى شهيد مطهرى، حسن قربان نيا، پايان نامه كارشناسى ارشد مؤسسه آموزشىوپژوهشى امام خمينى(قدس سره)، قم.

5. انديشه هاى سياسى و اجتماعى شهيد مطهرى، محمود سازگارى اردكانى، پايان نامه كارشناسى ارشد معارف اسلامى و علوم سياسى، دانشكده معارف اسلامى و علوم سياسى، دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، 1373، 260 صفحه.

6. بررسى انديشه هاى اجتماعى متفكر شهيد استاد مرتضى مطهرى، على باقى نصرآبادى، پايان نامه كارشناسى ارشد جامعه شناسى، دانشكده علوم اجتماعى، دانشگاه تهران، 1373، 483 صفحه.

7. بررسى عقل و وحى از ديدگاه شهيد مطهرى در اصول، حسين عظيمى دخت شوركى، پايان نامه كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى و ارشاد، دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، 1377، 135 صفحه.

8. بررسى فلسفه ايده آليسم (بركلى، باتلر) و رئاليسم در فلسفه اسلامى (علامه طباطبائى، استاد مطهرى) و رابطه اين دو مكتب با مسائل تربيتى، هاشم ندايى، رساله دكتراى علوم تربيتى ـ گرايش فلسفه تعليم و تربيت، دانشكده روان شناسى و علوم تربيتى دانشگاه تربيت معلم، 1373،
360 صفحه.

9. بررسى موضوعى آثار استاد شهيد مرتضى مطهرى (بخش اول) تعليم و تربيت در اسلام (طرح پژوهشى)، فاطمه محمدحسينى و فرشته جعفرى (پژوهشگران)، تهران، صدا و سيماى ج.ا.ا. مركز تحقيقات و مطالعات و سنجش برنامه اى (مجرى طرح)، 1375.

10. بررسى نظرات استاد شهيد مطهرى در تفسير و علوم قرآن، فروغ فتاحى زاده، پايان نامه كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه قم، 1378.

11. تغييرات اجتماعى در ديدگاه دو تن از متفكران مسلمان در صد ساله اخير مرحوم شهيد استاد مطهرى و علامه طباطبائى، نصرالله سميعى ظفرقندى، پايان نامه كارشناسى ارشد جامعه شناسى دانشكده علوم اجتماعى و تعاون، دانشگاه تهران، 1370، 191 صفحه.

12. جامعه شناسى دين و سياست (بررسى آراء شهيد مرتضى مطهرى و مرحوم مهندس مهدى بازرگان)، محمدرضا برات نژاد، پايان نامه كارشناسى ارشد جامعه شناسى، دانشكده علوم اجتماعى، دانشگاه تهران، 1376، 164 صفحه.

13. حديث و حديث شناسى در آثار شهيد مطهرى، ماهرخ كوشكى، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه قم، دانشكده الهياتومعارف اسلامى،رشته علوم قرآنوحديث،1381،136صفحه.

14. سبك رهبرى رهبران اسلامى (حضرت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهم السلام)) در آثار شهيد علامه مطهرى، محمود رضايى زاده، پايان نامه كارشناسى ارشد رشته معارف اسلامى و مديريت دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، 1376، 82 صفحه.

15. شخصيت فلسفى شهيد مطهرى و ابتكارات او در فلسفه، عباس حاج زين العابدينى، پايان نامه كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبليغ، دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، دانشكده الهيات و معارف اسلامى و ارشاد، تهران، 1373، 145 صفحه.

16. مباحث علوم قرآنى در آثار شهيد مطهرى، مسعود صادقى، پايان نامه كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد مركزى، 1379.

17. مبانى تحول ادارى از ديدگاه شهيد مطهرى، ميترا اكاوه (پژوهشگر)، تهران، سازمان امور ادارى و استخدامى كشور (مجرى)، 1370.

18. مبانى روان شناسى اجتماعى در آثار استاد مطهرى (1. نهاد خانواده 2. عنصر امر به معروف و نهى از منكر 3. انسان در جهان بينى اسلامى)، عليرضا مرتضايى، عباس احمد واعظى (پژوهشگران)، تهران، معاونت پژوهشگاه علوم پزشكى ايران، دفتر مطالعات اسلامى (مجرى)، 1367.

19. معاد از ديدگاه استاد شهيد مطهرى، ايمان موسوى پور، پايان نامه مجتمع علمى و آموزشى خواهران جامعة الزهراء، قم، 1378، 80 صفحه.

20. معاد از ديدگاه شهيد مطهرى، مرضيه ذبيحى هدك، پايان نامه مجتمع علمى و آموزشى خواهران جامعة الزهراء، قم، 1378، 80 صفحه.

21. مفهوم تاريخ در آثار استاد شهيد مرتضى مطهرى، محمد رحيم پور نوعلى، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشكده علوم تربيتى دانشگاه تهران، 1372، 85 صفحه.

22. مفهوم عدالت اجتماعى نزد استاد مطهرى و دكتر شريعتى، حميد صنعت جو، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه قم، 1374، 98 صفحه.

23. مقايسه «استعداد» از نظر شفلر و «فطرت» از نظر شهيد مطهرى و بررسى پيامدهاى تربيتى آن دو، سيد محمدصادق موسوى، پايان نامه كارشناسى ارشد، رشته علوم تربيتى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1376، 144 صفحه.

24. مقايشه انديشه هاى سياسى ـ اجتماعى علامه اقبال و شهيد مطهرى، رياض احمد دار، پايان نامه كارشناسى ارشد، رشته فلسفه و كلام مدرسه عالى امام خمينى، مركز جهانى علوم اسلامى، قم، 1382.

25. نقش شهيد مطهرى در هدايت جوانان قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، طاهره شاه رحمانى، پايان نامه مجتمع علمى و آموزشى جامعة الزهرا(عليها السلام)، قم، 1379، 74 صفحه.