اخلاق در قرآن

  • استاد‌مصباح يزدي

اشاره

در راستاي ارائه سلسله مباحث اخلاقي، تا كنون چند جلسه از اين سخنراني‌ها را به تحرير كشيده‌ايم. اينكه دنبالة اين مباحث از نصر خوانندگاه عزيز مي‌گذرد.

خلاصة مباحث پيشين

در مباحث گذشته، نكته‌هايي دربارة چند آيه از سوره «شمس» به عرض رسيد. بعضي از آن نكته‌ها با مسائل «فلسفه اخلاق» ارتباط پيدا مي‌كرد؛ مسائلي كه در محافل علمي و فلسفي دنيا، مورد بحث و گفتگوي فراواني است؛ از جمله، ذكر گرديد كه منظور از تعبير شريف «قدافلح من زكيها» (شمس:9) اين است كه تزكيه روح و قلب حقيقتي است كه خداي متعال آن را ملاك ارزش اخلاقي قرار داده و با توجه به اين مطلب، موضع‌گيري اسلام در مقابل مكتب اثبات‌گرايي اخلاق، به طور كامل آشكار ميگردد؛ زيرا بر خلاق تصور آنان كه مي‌گويند ارزش‌هاي اخلاقي تابع قرارداد و سليقه‌هاي مردم مي‌باشد، اسلام معتقد است كه اين ارزش‌ها تابع حقايق نفس‌الامري مي‌باشد و كار‌هاي خوب اخلاقي راكارهايي مي‌داند كه در كمال نفس تاثير حقيقي دارد.

...