سخن آغازين

حماسه سياسى و حماسه اقتصادى

انتخابات رياست جمهورى يازدهم در سال 1392 در ايران مهم ترين رخداد سياسى در عرصه جهانى است. ازاين رو، يادآورى چند نكته ضرورى به نظر مى رسد:
1. حضور حماسى: مهم ترين مسئله حضور حداكثرى، پرشور و حماسى مردم در پاى صندوق هاى رأى است. سررشته قلوب انسان هاى مؤمن به دست خداست. نظام جمهورى اسلامى بر قلوب حكومت مى كند نه بر ابدان. بنابراين، به فضل و كرم اراده خداوند متعال شاهد حضور حداكثرى در اين انتخابات خواهيم بود.
2. حماسه نهم دى: فتنه 88 نظام جمهورى اسلامى ايران را در برابر ميكروب هاى سياسى واكسينه كرد. بخصوص با حماسه نهم دى كه همانند حضور حماسى رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس موجب شد اميد دشمنان، براى تضعيف نظام اسلامى، به نوميدى بدل شود.
3. قانون و امنيت: رعايت قانون از سوى نامزدها و حاميان ايشان موجب قانع بودن هر كس به حق و حريم خود مى شود و موجب برگزارى انتخابات با حفظ امنيت كامل آن مى گردد.
4. رئيس جمهور حماسه ساز: بارزترين ويژگى هاى موردنياز رئيس جمهور آينده، ايمان به خداى قادر متعال و تكيه بر توان مردم در پيمودن راهى است كه ملت ايران در انقلاب 57 خود به رهبرى امام خمينى قدس سره انتخاب كرد و تداوم آن را در پرتو رهنمودهاى حكيمانه مقام معظم رهبرى مدنظر دارد. ساير صفات عبارتند از: شجاعت در تصميم گيرى، ساده زيستى، تبعيت كامل از رهبرى و گوش دادن به نصايح پدرانه ايشان، مردمى بودن، پاك دست بودن و به دور از حاشيه سازى، مدير و مدبر بودن و صدها صفات پسنديده اى كه ملت آنها را در تجربه گفتمان سوم تير 84 به عينه ديده است.
5. همدلى حماسه آفرين: همكارى ساير قوا مخصوصا مجلس موردنياز است. بخصوص در بحث هدفمندى يارانه ها كه به اقرار حتى دشمنان و نهادهاى بين المللى، تجربه كاملاً موفقى بود و اكنون همچون بنايى نيمه تمام در معرض حوادث و نقدهاى تند بدون سرپناه باقى مانده است. پس بايد با سرعت و تدبير و شجاعت، كامل شود و به بهره بردارى نهايى برسد.
6. ادبيات حماسى بين المللى: گفتمان و ادبيات حاكم بر انديشه و عمل رئيس جمهور آينده در زمينه روابط با كشورهاى اسلامى و غيراسلامى بايد در راستاى انديشه و ادبيات به كار گرفته شده توسط امام راحل و مقام معظم رهبرى باشد. حمايت از مظلومان عالم از جمله مردم سوريه، فلسطين، افغانستان، پاكستان، عراق و ميانمار بايد در سخن و تعامل بين المللى رئيس جمهور، بروز بيشترى داشته باشد؛ چراكه از ديدگاه اسلامى ميان مسلمان سورى، ميانمارى و ايرانى هيچ تفاوتى وجود ندارد.
7. حماسه اقتصادى: مديريت اقتصاد كشور كه داراى ابعاد داخلى و بين المللى است، نيازمند شجاعت، تدبير و ثبات در تصميم سازى است. قطع وابستگى اقتصاد كشور به نفت به اولويت اول اقتصاد كشور تبديل شده است. چنان كه آرزوى ديرينه مقام معظم رهبرى، بستن چاه هاى نفت و ارتزاق اقتصاد كشور از ساير منابعى است كه مورد طمع و سوءاستفاده دشمنان نظام جمهورى اسلامى ايران نباشد.
نتيجه اينكه همچنان كه خط سرخ شهادت كه با حماسه حسينى در كربلا آغاز شد، براى پيروان مكتب محمد و على عليهماالسلام بدون هزينه و رنج و زحمت نيست. اكنون، قدم نهادن در راه استوارى كه امام قدس سره پيش روى ملت ايران گشود نيازمند كسى است كه در قامت رئيس جمهور نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران، بر اصول و آرمان هاى اسلامى در همه عرصه ها، پايدارى كند.

دبيرعلمى
 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
184
شماره صفحه: 
4