كاركردهاى مؤثر تربيت اجتماعى در جامعه از منظر علّامه طباطبائى

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و چهارم ـ شماره 208

على عليشاهى[1]

چكيده

تربيت به منزله يكى از زيرساخت هاى مهم اجتماعى و مورد توجه اديان و مكاتب گوناگون در طىاعصار و قرون متفاوت شناخته شده است. نظريه پردازان تعليم و تربيت با نگاهى همه جانبه به مقولهتربيت، آن را در ساحت هاى متنوعى طبقه بندى كرده اند كه مهم ترين بعد آن، تربيت اجتماعىمى باشد. هدف اين پژوهش، بهره گيرى از آثار علّامه طباطبائى به منظور بررسى و تبيين ديدگاهايشان در ارتباط با كاركردهاى مؤثر تربيت اجتماعى در جامعه و استنباط اصول و روش هاى آن برمبناى تأليفات علّامه است. با مراجعه به آراى اجتماعى علّامه طباطبائى مى توان به راه حل جامع ومناسبى در اين زمينه دست يافت. ازاين رو، اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى مى كوشد به اينپرسش پاسخ گويد كه علّامه چه كاركردها و اهدافى را براى تربيت اجتماعى صحيح و كارآمد درجامعه مدنظر دارند؟ يافته هاى پژوهش حاكى از آن است كه هدف نهايى تربيت اجتماعى مؤثر درجامعه دستيابى به سعادت و قرب الهى و داشتن جامعه اى بر مبناى قوانين الهى مى باشد.

 

كليدواژه ها: علّامه طباطبائى، تفسير الميزان، تربيت اجتماعى، اهداف تربيت اجتماعى، اجتماع.
[1] دانشجوى كارشناسى ارشد مطالعات دانشگاه اصفهان. alialishahi2010@yahoo.com

دريافت: 19/4/93 پذيرش: 2/12/93