معرفت شماره 208-فروردين 1394

زهد و وارستگى دوستان خدا و بى اعتنايى آنان به دنيا (3) آيت‏اللّه علّامه محمدتقى مصباح (ص 5)

منابع معرفت شناختى ارزش ها كريم خان محمدي/ آفرين قائمي (ص 11)

نقش خانواده در انتقال ارزش ها از منظر قرآن كريم عباسعلي رستمي نسب/ زهرا شبستري نژاد راوري (ص 27)

ABSTRACTS (ص 132)