بررسى رابطه جامعه پذيرى دينى و پايبندى مذهبى دانشجويان مطالعه موردى دانشجويان دانشكده علوم انسانى دانشگاه گيلان

ضمیمهاندازه
2_OP.PDF307.82 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 212 (ويژه جامعه ‏شناسى)

محسن پورمحمد / استاديار دانشگاه علوم پزشكى گيلان Mpm_66@yahoo.com

سعيد كبيرى / دانشجوى دكترى بررسى مسائل اجتماعى ايران دانشگاه مازندران s.kabiri89@gmail.com

سيده معصومه شادمنفعت / دانشجوى كارشناسى ارشد جامعه شناسى دانشگاه گيلان shamila.shadmanfaat@gmail.com

همايون رضائى زاده / كارشناسى ارشد جامعه شناسى دانشگاه گيلان Homayunrezaei90@gmail.com

دريافت: 29/2/93 پذيرش: 2/9/93

چكيده

نهادينه شدن ارزش هاى دينى در هر كشورى، تحت تأثير عوامل نهادى جامعه پذيرى شكل مى گيرد. به فرايند درونى كردن ارزش ها و اعتقادات دينى جامعه پذيرى دينى گفته مى شود. خانواده، مدارس، دوستان، روحانيت و اشخاص مذهبى و رسانه هاى گروهى، از مهم ترين عوامل جامعه پذيرى به شمار مى روند. اين پژوهش به بررسى رابطه جامعه پذيرى دينى و پايبندى مذهبى پاسخ گويان مى پردازد. سؤال اصلى اين است كه مهم ترين عامل جامعه پذيرى دينى مردم، به ويژه جوانان چيست؟

جامعه آمارى اين پژوهش، دانشجويان دانشگاه گيلان هستند، كه از ميان آنها 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. رويكرد نظرى اين پژوهش، تلفيقى از نظريه كنش متقابل و كاركردگرايى است. نتايج حاكى از اين است كه رسانه هاى گروهى، روحانيت و اشخاص مذهبى و دوستان، به ترتيب مهم ترين عوامل جامعه پذيرى هستند. اين در حالى است كه دو عامل جامعه پذيرى مذهبى يعنى خانواده و مدرسه تا حدى كاركرد خود را در مقايسه با ديگر عوامل جامعه پذيرى از دست داده اند.

 

كليدواژه ها: جامعه پذيرى مذهبى، عوامل جامعه پذيرى مذهبى، روحانيت، خانواده، مدرسه، ماهواره، اينترنت.

 


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
212
شماره صفحه: 
17