ضرورت وحى در انديشه متكلمان مسلمان

ضمیمهاندازه
4_OP.PDF374.21 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 216 (ويژه كلام)

يداللّه دادجو / استاديار دانشگاه پيام نور         Dadjoo43@gmail.com

دريافت: 29/4/93               پذيرش: 25/10/93

چكيده

وحى عبارت است از تفهيم سريع، رمزى و نهانى حقايق و معارفى از جانب خداوند به برخى از بندگان برگزيده خويش كه از طرقى غير از راه هاى شناخته شده معرفت همانند شيوه هاى حسى، تجربى، عقلى و كشف و شهود عرفانى به دست مى آيد. در نظر متكلمان مسلمان، وحى پديده اى است كه تكامل بشر بدان بستگى داشته و همچنين براى حفظ و بقاى نوع انسانى و جلوگيرى از فساد و ظلم و هرج و مرج و اختلال نظام معاش زندگى انسان از اهميت بى بديلى برخوردار است. ازاين رو، لزوم و ضرورت دارد، چنان كه قرآن كريم و روايات معصومان: نيز بر اهميت، ضرورت و جايگاه وحى تأكيد دارند. اين پژوهش به روش توصيفى ـ تحليلى، درصدد اثبات لزوم و ضرورت وحى از منظر انديشمندان مسلمان به ويژه متكلمان اسلامى است. ازاين رو، هيچ وجهى براى انكار آن باقى نمى ماند و با وجود عقل نيز لزوم و ضرورت وحى مورد خدشه واقع نمى شود، بلكه عقل نقش تأييدكننده براى وحى و نبوت را ايفا مى كند.

 

كليدواژه ها: قرآن كريم، ضرورت وحى، متكلمان مسلمان، احاديث.

 


 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
216
شماره صفحه: 
37