تحليلى نوين از آيات كنز

user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
ضمیمهاندازه
5_OP.PDF589.5 کیلو بایت

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى بهمن 1394

سيدمحمدعلى موسوى / دانشجوى دكترى فلسفه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

ali_f_311@yahoo.com

محمود عيسوى / استاديار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى                      esavim@yahoo.com

دريافت: 1/11/93               پذيرش: 7/7/94

 

چكيده

پديده «كنز» از جمله انحرافات اقتصادى است كه در آيات 34و35 سوره «توبه» از آن مذمت شده، ولى با وجود اين، در ادبيات اقتصادى كمتر به آن توجه شده است. اين نوشتار با استفاده از روش تحليلى فقهى ـ اقتصادى، ضمن بررسى نقادانه نظريه هاى انديشمندان اسلامى درباره مفهوم «كنز» در آيات يادشده، به اين نتيجه رسيده كه با آنكه مشهور مفسران و فقها مفهوم آيات 34و35 سوره «توبه» را به عدم پرداخت زكات محدود كرده اند، ولى دقت در سياق اين آيات نشان مى دهد موضوع كنز مستقل از زكات است. بر اساس اين ديدگاه، مفهوم قرآنى «كنز» به معناى پولى است كه در چارچوبى كه خداوند متعال معين نموده است، مصرف نشود. دايره اين مفهوم مصاديقى را بيش از آنچه كنز عرفى شامل مى شود، دربردارد.

 

كليدواژه ها: كنز، زكات، تقاضا، سفته بازى، پول، ذخيره ارزش بودن پول.

 


 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
218
شماره صفحه: 
63