تحليل سيستمى نظام بانكى اسلامى

ضمیمهاندازه
7_OP.PDF456.84 کیلو بایت

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى بهمن 1394

مرتضى صالحى / دانشجوى دكترى اقتصاد دانشگاه عدالت                             mortezaasalehi@yahoo.com

محمدجواد توكلى / استاديار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره             tavakoli@qabas.net

دريافت: 24/12/93               پذيرش: 29/10/94

 

چكيده

با گسترش روزافزون جوامع بشرى، شاهد تقسيم كار بيشتر و تخصصى تر در همه حوزه هاى بشرى بوده ايم. اين امر سبب شكل گيرى نهادهايى در جامعه گرديده است كه نظام بانكى نيز از جمله اين نهادهاست. هرچند فرايندهاى درونى نظام بانكى متعارف با اصول اساسى اسلام سازگارى ندارد، ولى ضرورت وجود چنين نهاد تخصصى در جامعه، انديشمندان مسلمان را بر آن داشت تا با اصلاح نظام بانكى و همخوان كردن آن با مبانى اسلامى، اين جوامع را نيز از مزاياى وجود چنين نهادى بهره مند سازند. اين تحقيق به روش تحليلى در راستاى اصلاح نظام بانكى اسلامى، به دنبال ارائه نوع جديد تحليل از نظام بانكى است كه بر هرگونه اصلاح در سطح فرايندهاى نظام بانكى مقدم است. تحليل سيستمى نظام بانكى اسلامى، بررسى جايگاه نظام بانكى در اسلام در تعامل با نظام اقتصادى و نظام عام اسلامى، به عنوان يك جزء از نظام اقتصادى اسلام است. اين تحليل نشان مى دهد كه نگاه سيستمى به نظام بانكى اسلامى، موجب ترسيم وظايفى براى بانك ها در تحقق رشد، عدالت و امنيت اقتصادى است. از جمله اين وظايف، تأمين مالى بخش حقيقى اقتصاد، اولويت در تأمين مالى كالاهاى اساسى، تأمين مالى پروژه هاى ارائه شده توسط اقشار ضعيف جامعه، اولويت دادن در تأمين مالى طرح هاى اقتصادى نيازمند به سرمايه در گردش، و نبود رانت در استفاده از تسهيلات بانكى مى باشد.

 

كليدواژه ها: بانك دارى اسلامى، نظام بانكى اسلامى، نظام اقتصادى اسلام، بررسى سيستمى.

 


 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
218
شماره صفحه: 
95