چهارده استدلال بر جواز و لزوم بهره گيرى از عقل در تفسير قرآن

ضمیمهاندازه
3.pdf1.04 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 222 (ويژه علوم قرآنى)

حميد آريان / استاديار گروه تفسير مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره        aryan@qabas.net

دريافت: 29/11/94               پذيرش: 21/2/95

چكيده

جريان عقل گرايى به مثابه يك طيف، نظريه ها و ديدگاه هاى مختلفى را دربر مى گيرد. تمام نگرش ها در اين طيف نسبت به اصل اثرگذارى عقل در فرايند تفسير توافق دارند، اما در كم و كيف  و شرايط آن، اختلاف هايى در بين آنان ديده مى شود. از ديدگاه اين جريان، نه تنها بهره گيرى از قوه عقل و داده هاى عقلى در فهم و تفسير قرآن مجاز، بلكه لازم است. مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى و با هدف ارائه مهم ترين استدلال هاى اقامه شده در اثبات مدعاى يادشده فراهم آمده است. تعدادى از اين ادله ناظر به اصل جواز به كارگيرى عقل در تفسير هستند و برخى ديگر بر لزوم به كارگيرى عقل در فرايند تفسير دلالت و تأكيد دارند. حاصل پژوهش اين است كه با وجود ادله متقن عقلى و نقلى، دخالت عقل به عنوان قوه استنباط و نيز به كارگيرى مدركات عقلى به عنوان قرينه براى فهم مراد خدا از آيات قرآن لازم است و با حذف عقل از صحنه تفسير قرآن، دستيابى به معناى مراد الهى در بخشى از آيات ناممكن و در تعدادى ديگر از آيات منجر به انحراف در تفسير و حصول معنايى نادرست از آيات خواهد شد.

 

كليدواژه ها: عقل، تفسير قرآن، استدلال عقلى، عقل گرايى در تفسير، دلايل عقل گرايى در تفسير.

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
222
شماره صفحه: 
29