قرآن شناخت اخباريان

ضمیمهاندازه
7.pdf1.3 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 222 (ويژه علوم قرآنى)

محمد شريفى / استاديار دانشگاه مازندران        m.sharifi@umz.ac.ir

قاسم فائز / دانشيار دانشگاه تهران   ghfaez@ut.ac.ir

دريافت: 22/10/93               پذيرش: 12/12/94

چكيده

«اخباريان» نحله اى از محدثان شيعى در دوران متأخرند كه اخبار اهل بيت عليهم السلام را مهم ترين مأخذ در عقايد، اخلاقيات و احكام شرعى مى دانند و به ساير مدارك، فقط در صورتى كه با احاديث ائمه اطهار عليهم السلامتأييد شده باشد، استناد مى كنند و به روش هاى اجتهادى و رجالى متأخران، به ويژه آنچه مبنايى جز عقل نداشته باشد، به ديده انتقاد مى نگرند. با بررسى ديدگاه اخباريان در تأليفاتشان، مى توان گفت: گرچه اخباريان همانند ديگر عالمان اسلامى، قرآن كريم را يك كتاب آسمانى و معجزه جاودان پيامبر اسلام مى دانند، ولى طيف افراطى آنها معتقدند: آيات قرآن، تنها براى مخاطبانش، يعنى معصومان عليهم السلام، قابل فهم و تفسير است. ازاين رو، مى گويند: علم قرآن منحصر در آنان است و عقل انسان هاى غيرمعصوم راهى به درك و فهم معارف قرآن ندارد و تنها راه فهم قرآن را توسط غيرمعصوم، مراجعه به روايات اهل بيت عليهم السلام مى دانند و جامعيت قرآن را به معناى وجود همه علوم، اعم از مادى و معنوى در قرآن مى دانند. اين مقاله با رويكرد توصيفى و تحليلى به شناخت قرآن از منظر اخباريان مى پردازد.

 

كليدواژه ها: قرآن، اخباريان، اعجاز، جامعيت، فهم، حجّيت ظواهر.

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
222
شماره صفحه: 
85