پيشتازان جهان اسلام در توليدات علمى در زمينه قرآن كريم تا سال 2014بر اساس داده هاى پايگاه بين المللى اسكوپوس

ضمیمهاندازه
9.pdf1 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 222 (ويژه علوم قرآنى)

مرضيه مروتى / عضو هيئت علمى گروه علم اطلاعات و دانش شناسى دانشگاه زابل                morovatim@yahoo.com

دريافت: 7/11/94               پذيرش: 25/2/95

چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسى توليدات علمى كشورهاى جهان اسلام در حوزه قرآن كريم انجام گرفته است. روش پژوهش پيمايشى با رويكرد علم سنجى است. جامعه پژوهش را توليدات علمى 57 كشور اسلامى در زمينه قرآن كريم تشكيل مى دهد كه تا سال 2014 منتشر و در پايگاه بين المللى اسكوپوس نمايه شده اند. نتايج پژوهش نشان مى دهد كه از ميان هفت كشور مالزى، ايران، عربستان سعودى، پاكستان، اردن، تركيه و مصر، كشورهاى مالزى و جمهورى اسلامى ايران بيشترين ميزان توليدات علمى را در اين حوزه به خود اختصاص داده و بالاترين ميزان رشد را نيز داشته اند. دانشگاه ملى مالزى و دانشگاه آزاد اسلامى، مراكز علمى پيشتازند. پژوهشگرانى از كشور ايالات متحده بيشترين همكارى را با كشورهاى پيشتاز جهان اسلام در توليدات علمى مرتبط با قرآن كريم داشته اند. رايانه، پزشكى و علوم اجتماعى حيطه هاى موضوعى مورد علاقه پژوهشگران كشورهاى پيشتاز است.

 

كليدواژه ها: كشورهاى جهان اسلام، توليدات علمى، قرآن كريم، علم سنجى.

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
222
شماره صفحه: 
113