حقيقت، محتوا و تطاير نامه اعمال و فصل‏ الخطابدر داورى روز حساب

ضمیمهاندازه
4.pdf1.26 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 225 (ويژه كلام)

حسن رحمانى / كارشناس ارشد كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏ سره    rahmani2469@anjomedu.ir

عليرضا كرمانى / دانشيار گروه عرفان مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏ سره  kermania59@yahoo.com

دريافت: 2/6/94               پذيرش: 14/3/95

 

چكيده

اين نوشتار به برخى از موضوعات حساب اخروى پرداخته كه در آن ماهيت نامه عمل را مشخص و بعضى ازابعاد و جهاتِ محتواى اين نامه (از جمله شرط بودن برخى از امور براى ثبت اعمال در نامه عمل) را بررسىكرده و نيز چگونگى خواندن محتواى نامه عمل را تبيين نموده است. همچنين چيستى «سرائر» ـ كه ازمحتويات نامه اعمال است ـ و نيز حقيقت «تطاير كتب» را مطرح و در پايان، روشن كرده كه صدورِ حكمنهايى، يعنى همان فصل‏ الخطاب را چه كسانى عهده‏ دارند.

     هدف اين مقاله به روش عقلى ـ نقلى، ارائه واقعياتى از موضوعات مزبور به‏ گونه‏ اى است كه تصويرىواضح از آنها به مخاطب عرضه بدارد. اين تحقيق مادى بودن نامه‏ هاى عمل بر اساس ظهور ادله نقلى را بيانو نيز روشن مى‏ سازد كه «تطاير كتب» همان پراكنده شدن نامه‏ هاى عمل بوده و صدور حكم نهايى علاوه برخداوند، از آنِ ديگر حسابگران نيز هست.

 

كليدواژه‏ ها: نامه عمل، تطاير، اعمال، سرائر، حكم و داورى.


سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
225
شماره صفحه: 
47