انديشه‏ هاى كلامى اهل حديث سيستاناز آغاز پيدايش تا پايان قرن پنجم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و پنجم ـ شماره 225 (ويژه كلام)

محمدرضا پيرى / دانشجوى دكترى مدرسى معارف اسلامى گرايش مبانى نظرى اسلام دانشگاه قم   piry313@yahoo.com

دريافت: 23/11/94               پذيرش: 16/4/95

 

چكيده

سيستان يكى از مناطق محورى و مهم حضور انديشمندان اهل حديث در قرون آغازين هجرى است. بعضى از اينعالمان داراى آثار كلامى يا داراى آثار حديثى بوده‏ اند كه با رويكرد كلامى ـ اعتقادى احاديث را نقل مى‏ كرده‏ اند، دراين بررسى، سير تاريخى انديشه‏ هاى كلامى اهل حديث در سيستان، از آغاز پيدايش تا پايان قرن پنجم بررسى شدهاست. از يافته‏ هاى اين پژوهش چنين برمى‏ آيد كه در سده اول و دوم هجرى، اهل حديث سيستان انديشه كلامىمنسجمى نداشتند، ولى در قرن سوم با حضور عثمان‏ بن سعيد دارمى و ابوداود سجستانى، اين مكتب رشد يافت. درقرن چهارم، مكتب اهل حديث سيستان به وسيله ابوسليمان خطابى بستى و ابن ابى‏ داود، به اوج فعاليت كلامى‏ اشرسيد و قرن پنجم اين انديشه به وسيله ابونصر سجزى تقويت شد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفى ـ تحليلىاست. موضوع با بررسى كتب كلامى، تاريخى، رجالى و حديثى آغاز مى‏ گردد و سپس با ارزيابى و تحليل داده‏ هاىموجود، به كشف جريان‏ هاى فكرى اهل حديث اين ديار مى‏ پردازد.

 

كليدواژه‏ ها: سيستان، اهل حديث، انديشه‏ هاى كلامى، آثار كلامى، جهميه.