مبانى فلسفه سياسى امام خمينى قدس سره

سال بيست و پنجم ـ شماره 226 (ويژه علوم سياسى)

عبداللّه اخلاقى / كارشناس ارشد علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره         a_akhlaqy@yahoo.com

مهدى اميدى / استاديار گروه علوم سياسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                        omidimah@gmail.com

دريافت: 15/2/94               پذيرش: 11/9/94

 

چكيده

فلسفه سياسى امام خمينى قدس سره استمرار فلسفه سياسى اسلامى با رويكردى نوصدرايى است كه از يك سو، فلسفه  سياسى سكولار را برنمى تابد، و از سوى ديگر، تفاوت هاى چشم گيرى با جريان ظاهرگرايى دينى دارد. مسئله  اساسى اين است كه اين مكتب فكرى بر كدام مبانى متكى است كه آن را از آن دو پارادايم متمايز نموده است؟ اين  پژوهش درصدد شناخت و معرفى مبانى معرفت شناختى، هستى شناختى، فرجام شناختى و انسان شناختى فلسفه  سياسى امام خمينى قدس سره، با روش اسنادى، استفاده از نرم افزار و پايگاه هاى اطلاع رسانى معتبر است. ترسيم نحوه  جريان توحيد در حيات سياسى و اجتماعى از ديدگاه امام خمينى قدس سره هدف اصلى اين مقاله است. اين پژوهش نشان  مى دهد كه مبانى اين فلسفه سياسى چگونه بر هستى شناسى توحيدى، معرفت شناسى مبتنى بر كتاب تكوينى و كتاب  تدوينى و انسان شناسى متكى بر دوساحتى بودن انسان استوار است كه از يك سو، متضمن كاربست وحى الهى در  حيات سياسى و اجتماعى انسان هاست، و از سوى ديگر، مبتنى بر دريافت هاى عقلانى و شعور جمعى انسان ها در  ميدان اجتماع و سياست است.

 

كليدواژه ها: امام خمينى قدس سره، مبانى، فلسفه سياسى، معرفت شناختى، هستى شناختى، انسان شناختى.

 

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
226
شماره صفحه: 
13