روح قرآنى امام حسين عليه السلام در نهضت عاشورا

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى آبان 1395

محمد كريمى درچه / كارشناس ارشد علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم قم  m.karimi901@chmail.ir

دريافت: 16/4/94               پذيرش: 25/9/94

 

چكيده

يكى از جلوه هاى تجلى روح قرآنى امام حسين عليه السلام در لمحات قرآنى ايشان در نهضت عاشوراست كه نشان مى دهد قيام او برگرفته از منطق قرآن است و به نظر مى رسد اين لمحات و استنادات قرآنى امام حسين عليه السلام داراى پيام هاى گران بهايى است كه درس هاى جاودانه آن براى انسان ها مفيد است. بنابراين، اين مقاله، به روش توصيفى ـ تحليلى درصدد است اين پيام ها را تبيين و تحليل نمايد و درس هايى را كه به انسان ها مى دهد روشن نمايد. از مهم ترين نتايج پژوهش حاضر اين است كه استناد امام حسين عليه السلام به آيات خاصى از قرآن در موقعيت هاى خاصى از نهضت عاشورا نشان دهنده پيام ها و درس هايى خاص در جهت تبيين، تداوم و ماندگارى قيام ايشان است كه اين ماندگارى قيام ايشان، موجبات پايدارى دين براى هميشه را پى ريزى مى كند.

 

كليدواژه ها: امام حسين عليه السلام، روح قرآنى، قرآن، نهضت عاشورا.