بررسى و تحليل نقش ابن عميد در توسعه قدرت سياسى آل بويه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى آبان 1395

شهلا منصورى قوام آبادى / دانشجوى دكترى تاريخ ايران اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف آباد        sh_mansuri@yahoo.com

دريافت: 4/5/94               پذيرش: 22/12/94

 

چكيده

سياست هاى ابوالفضل بن عميد به عنوان وزير، در عرصه هاى سياسى، نظامى، فرهنگى و مذهبى، سبب ايجاد تحولاتى عظيم در گستره ساختار آل بويه گرديد. ابن عميد با توجه به دارا بودن نقش مهم وزارت و صاحب ديوان، تأثير زيادى بر تحولات اين دوره گذاشت و به نوبه خود، با اقدامات مهم و كليدى در عرصه هاى گوناگون، بر توسعه و تقويت جايگاه وزارت در حكومت آل بويه نيز افزود. هدف از انجام اين پژوهش نشان دادن نقش و جايگاه ابن عميد در ساختار قدرت سياسى آل بويه است. روش و چگونگى انجام اين پژوهش اسنادى و با استفاده از منابع خاص آن دوره است، و ازآنجاكه اين حكومت همزمان با دولت هايى همچون سامانيان، زياريان و غزيويان بوده، بنابراين، منابع اين دوران نيز كمك شايانى به اين پژوهش كرده است.

 

كليدواژه ها: آل بويه، نهاد وزارت، قدرت سياسى، ابوالفضل بن عميد.