بررسى چالش هاى هويت فرهنگى و آموزش و پرورشدر عصر جهانى شدن فرهنگ

ضمیمهاندازه
5.pdf1.41 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 231 (ويژه جامعه شناسى)

 

محمد فولادى / استاديار گروه جامعه شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره          fooladi@iki.ac.ir

ناهيد رضايى / دانشجوى دكترى تاريخ و تمدن ملل اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم            na.rezao@yahoo.com

دريافت: 19/5/95               پذيرش: 29/9/95

چكيده

جهانى شدن فرايندى اجتناب ناپذير است كه از قرن نوزدهم شروع شده است و امروزه از بحث انگيزترين مسائل روز جهانى به شمار مى رود؛ پديده اى كه در تصميم گيرى ها و فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى انسان ها نقش تعيين كننده اى داشته و مرزهاى جغرافيايى را به حداقل ممكن كاهش داده است. اين فرايند در طول مسير، ابتدا در بعد اقتصادى خود موفق بود و به تدريج، به ساير ابعاد گسترش يافته است. در اين ميان، عده اى معتقدند: جهانى شدن موجب نابودى هويت فرهنگى و فرهنگ هاى بومى شده است و عده اى ديگر اين نظر را رد مى كنند و اعلام مى دارند كه جهانى شدن، خود موجب حفظ و تقويت فرهنگ مى شود.

     اين مقاله با هدف بررسى و تحليل فرايند جهانى شدن، فرهنگ و تأثير آن بر هويت فرهنگى و آموزش و پرورش، در شش مسئله فرهنگى تدوين يافته است: ويژگى هاى جهانى شدن؛ جهانى شدن و ظهور هويت هاى گوناگون؛ بحران هويت فرهنگى و آسيب هاى ناشى از آن؛ تهديدها و فرصت هاى عام جهانى شدن فرهنگ؛ ديدگاه هاى موافقان و مخالفان جهانى شدن آموزش و پرورش؛ فرصت ها و تهديدهاى جهانى شدن آموزش و پرورش.

 

كليدواژه ها: هويت فرهنگى، آموزش و پرورش، جهانى شدن، چالش هاى جهانى شدن.


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
231
شماره صفحه: 
59