بررسى برهان «وجوب و امكان» در فلسفه غرببا تأكيد بر تقرير توماس آكوئيناس

ضمیمهاندازه
6.pdf834.29 کیلو بایت

سال بيست و ششم ـ شماره 232 (ويژه فلسفه)

 

رؤيا بناكار / دانشجوى دكترى فلسفه دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم         mosafer.moheb@gmail.com

دريافت: 30/3/95               پذيرش: 9/8/95

 

چكيده

اثبات وجود بارى تعالى از ديرباز همواره مطمح نظر فلاسفه بوده و در اين راه، تلاش هاى زيادى انجام داده اند كه منتهى به ادله و براهين متعددى گشته است. يكى از بهترين و محكم ترين ادله در خصوص اثبات وجود خدا، برهان «وجوب و امكان»، ابتكار فارابى است. پس از ايشان، ساير فلاسفه الهى، به ويژه فلاسفه اسلامى، با بيانات متفاوتى آن را تبيين كرده اند. يكى از قديمى ترين و معروف ترين تقريرهاى برهان اثبات وجود خدا، برهان ابن سينا است. اين پژوهش با رويكرد تحليلى و نظرى، ضمن ارائه تحليلى از برهان «امكان و وجوب» از منظر ابن سينا، به بررسى آن در آثار انديشمندان غربى پرداخته است. اين برهان در آثار انديشمندان غربى، جزو براهين جهان شناختى است. از ميان تقريرهاى متفاوتى كه اين برهان در غرب دارد، تقرير آكوئيناس داراى شهرت فراوانى است. اين پژوهش با تبيين اين برهان از منظر آكوئيناس، به نقد و بررسى آن مى نشيند.

 

كليدواژه ها: ابن سينا، توماس آكوئيناس، برهان امكان وجوب، بطلان دور.

 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
232
شماره صفحه: 
65