بررسى انديشه هاى منطقى اثيرالدين ابهرى

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\Websites\nashriyat\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\Websites\nashriyat\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\Websites\nashriyat\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و ششم ـ شماره 232 (ويژه فلسفه)

اكبر فايدئى / مربى گروه فلسفه و حكمت اسلامى دانشگاه شهيد مدنى آذربايجان         faydei@yahoo.com

دريافت: 3/7/95               پذيرش: 25/11/95

 

چكيده

اثيرالدين ابهرى، حكيم و منطق دان برجسته قرن هفتم هجرى، نقش بسيار مؤثرى در رشد و تكامل منطق سينوى داشته است. شناخت آراى منطقى او، در فهم آراء و روش هاى منطقى منطق دانان پس از وى، حايز اهميت است. پيروى از نظام منطق نگارى دو بخشى ابن سينا، كشف قضيه طبيعيه و اعتبار مستقل آن به عنوان قضيه اى خاص، كشف انعكاس سالبه جزئيه در خاصتين، افزودن سه ضرب بر ضروب منتج شكل چهارم قياس در موجهات مركبه، حكم به بداهت مركب بودن تصديق، نفى بديهى انگارى همه تصورات، نفى تلازم طرفينى دلالت مطابقه و التزام، تقسيم قضيه حمليه محصوره بر سه قسم ذهنيه، خارجيه و حقيقيه از آراى منطقى ابهرى است كه ما در اين نوشتار با روش تحليلى ـ توصيفى به ذكر و بررسى آنها مى پردازيم.

 

كليدواژه ها: قضيه طبيعيه، عكس خاصتين، تصور و تصديق، منطق سينوى، اثيرالدين ابهرى.