بررسى مشروعيت ازدواج فرزندپذير با فرزندخوانده با نگاه به آيات قرآن كريم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و ششم ـ شماره 233 (ويژه حقوق)

سيدعلى ميرداماد نجف آبادى / استاديار گروه حقوق مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره  am42476@gmail.com

سيدعلى جواهرى / كارشناس ارشد حقوق دانشگاه مفيد       Javaheriseyedali@yahoo.com

دريافت: 29/9/95               پذيرش: 25/1/96

 

چكيده

بحث از وضعيت حقوقى ازدواج فرزندپذير با فرزندخوانده به جهت طرح آن در مجامع علمى و رسانه اى كه در پى درخواست قانونى شدن ممنوعيت چنين ازدواجى از سوى نمايندگان مجلس ايجاد شد، داراى اهميت است. در نوشتار حاضر پس از بيان وضعيت حقوقى نهاد فرزندخواندگى و سرپرستى و مقايسه آن دو نهاد با يكديگر، با رويكردى تحليلى و با استفاده از ادله قرآنى به بررسى مشروعيت ازدواج فرزندپذير با فرزندخوانده پرداخته ايم. اهمّ يافته هاى اين مقاله با توجه به مفاد آيات قرآن كريم اين است كه فرزندخوانده در فرهنگ اسلامى فرزند واقعى تلقى نشده است و در نتيجه، احكام فرزند واقعى از جمله حرمت ازدواج او با سرپرستش منتفى است.

 

كليدواژه ها: فرزندخواندگى، سرپرستى، فرزندپذير، فرزندخوانده، ازدواج، تفسير قرآن