دادرسى عادلانه در آموزه هاى جزايى اسلام

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و ششم ـ شماره 233 (ويژه حقوق)

حميد توكلى پورنگارى / كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره   Tavakolypoor@yahoo.com

 محمدرضا رهبرپور / استاديار گروه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه علامه طباطبائى   rahbarpour@atu.ac.ir

دريافت: 22/6/95               پذيرش: 10/12/95

 

چكيده

از مشخصه هاى عادلانه بودن يك نظام جزايى، برخوردارى از ضوابط و مقرراتى است كه رعايت آنها موجب تحقق عدالت در نظام قضايى و دادرسى مى شود، و به خاطر نقش بى بديل آيين دادرسى كيفرى در تضمين عدالت كيفرى، در شريعت اسلامى بر داورى عادلانه بسيار تأكيد شده و قضاوت به عنوان يكى از شئون امام معصوم عليه السلام و حاكم عادل اسلامى قلمداد گرديده است. بدين روى، يكى از مباحث مهم در نظام جزايى اسلام، چگونگى تحقق عدالت در نظام دادرسى كيفرى است. مقاله حاضر به منظور معرفى عادلانه بودن نظام قضايى اسلام با بررسى متون فقه جزايى و سيره قضايى اميرمؤمنان على عليه السلامو روايات اهل بيت عليهم السلام، ضوابط دادرسى عادلانه در نظام كيفرى اسلام را با رويكردى توصيفى و تحليلى، بيان كرده است كه از جمله آنها، مى توان به اصل «برائت»، ممنوعيت شكنجه و استقلال قاضى اشاره كرد.

 

كليدواژه ها: دادرسى عادلانه، عدالت كيفرى، دادرسى اسلامى، تجديدنظرپذيرى احكام كيفرى، علنى بودن دادرسى.