بررسى مبانى كلامى سيدقطب در مشروعيت سياسى حكومت دينى

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال بيست و ششم ـ شماره 234 (ويژه كلام)

عباس نجفى / كارشناس ارشد دين شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره             abbasnajafi2871@gmail.com

صفدر الهى راد / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره               elahi8@yahoo.com

دريافت: 7/9/95               پذيرش: 20/2/96

 

چكيده

سيدقطب ازجمله متفكرانى است كه به كلامى بودن مسئله حكومت دينى اعتقاد دارد و مى كوشد مبانى كلامى حكومت دينى را از منظر روايات و آيات قرآن بيان كند. وى معتقد است: حق حكومت كردن و وضع قوانين در جامعه اختصاص به خداوند دارد و اگر جامعه بر اساس اين قوانين اداره نشود دچار جاهليت است. سيدقطب تنها راه نجات از جاهليت را برپايى حكومت دينى و اجراى قوانين الهى در جامعه مى داند. وى معتقد است: بر اساس اين مبانى كلامى، مشروعيت حكومت دينى در صورتى حاصل مى شود كه حاكم آن بر اساس آراء مردم انتخاب شود. با بررسى مبانى كلامى، كه سيدقطب در زمينه حكومت دينى بيان كرده است، مشخص مى شود كه نظريه وى در زمينه مشروعيت سياسى حكومت دينى با مبانى كلامى مقبول وى متناسب نيست. اين مقاله با روش تحليلى ـ توصيفى به دنبال بررسى رابطه مبانى كلامى سيدقطب در زمينه حكومت دينى با نظريه وى درباره مشروعيت حكومت دينى است.

 

كليدواژه ها: حكومت دينى، سيدقطب، مشروعيت سياسى حكومت، مبانى كلامى.