بازكاوى مقصود از «قتل نفس» در آيه «فَاقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ» (بقره: 54)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى تير 1396

 

 

كرم سياوشى / دانشيار گروه الهيات دانشگاه بوعلى سينا همدان            karam.siyavoshi@yahoo.com

رمضانعلى بيگدلى / دانشجوى دكترى علوم قرآن و حديث دانشگاه بوعلى سينا همدان           ramazanali12@yahoo.com

دريافت: 6/7/95               پذيرش: 24/2/96

 

چكيده

درباره تعبير «فاقْتلوا أنفسكم» در آيه 54 سوره «بقره»، ديدگاه هاى گوناگونى همچون خودكشى گوساله پرستان، كشته شدن آنها به دست مؤمنان، كشتار آنها به دست يكديگر، آماده و تسليم شدن براى مرگ بدون اجراى حكم قتل، و كشتن نفس از رهگذر «محروم نمودن آن از شهوات و وادار ساختن آن به انجام طاعات» مطرح شده است. بر اين اساس، كوشش جهت دستيابى به فهمى استوار از آيه ضرورى مى نمايد. در اين پژوهش، ديدگاه هاى مفسران و قرآن پژوهان متقدم و متأخر مورد بازكاوى قرار گرفته و از رهگذر تبيين و تحليل حقيقت جويانه و انتقادى آن ديدگاه ها و نيز در پرتو تفسير روايى و با ملاحظه گزارش تورات از ماجراى گوساله پرستان، مقصود از «فاقْتلوا أنفسكم»، «كشتن برخى يا همه گوساله پرستان به دست يكديگر يا به دست مؤمنان» معرفى شده است.

 

كليدواژه ها: آيات مشكل، «فاقْتُلُوا أنْفُسَكُم»، قتل نفس، گوساله پرستى، خودكشى گوساله پرستان.