تبيين چگونگى تربيت اخلاقى در دوره كودكى و عوامل مؤثر بر آنرهيافتى تأملى جهت سامان دهى برنامه هاى تربيتى

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396

حسن نجفى / دانشجوى دكترى مطالعات برنامه درسى دانشگاه علامه طباطبائى        hnajafih@yahoo.com

محمدحسن محمدى / كارشناس علوم تربيتى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره             mh.mohammadi1368@gmail.com

دريافت: 2/11/95               پذيرش: 29/3/96

 

چكيده

تربيت اخلاقى از مهم ترين ساحت هاى تربيتى است كه به مفهوم ايجاد شناخت و برانگيختن احساس، جهتت ضعيف و اجتناب از رذايل و مراقبت و پرورش هماهنگ فضايل، در راستاى ملكه شدن در عمق وجودى انسانمى باشد. روشن شدن چگونگى تربيت اخلاقى در دوره كودكى و عوامل مؤثر بر آن مى تواند به عنوان رهيافتى تأملى،نقش مهمى در سامان دهى برنامه هاى تربيتى داشته باشد. ازاين رو، اين مقاله با روش پژوهش توصيفى ـ تحليلىتدوين يافته است. يافته هاى پژوهش بيانگر آن است كه تربيت اخلاقى در دوره كودكى ضمن دارا بودن هدف،بهره گيرى از شيوه هاى اثربخش و در نظر گرفتن موانع و مشكلات، بايد در راستاى سه بعد شناختى، عاطفى وعملكردى طراحى و اجرا گردد. البته توجه به عوامل وراثتى و محيطى (خانواده، مدرسه، همسالان، رسانه هاىمجازى و غيرمجازى، شرايط جغرافيايى) از ضروريات اين نظام تربيتى است.

 

كليدواژه ها: دوره كودكى، چگونگى تربيت اخلاقى، عوامل مؤثر بر تربيت اخلاقى، سامان دهى برنامه هاى تربيتى.